Khóa học làm giàu từ việc xây dựng hệ thống bán lẻ

In

B?n th�n m?n!

M�nh ?� s?ng theo c�u n�i d??i ?�y m� th�nh c�ng r?c r? nh? ng�y h�m nay :

"CH�N TH�NH L� C?P ?? CAO QU� NH?T C?A KH�N NGOAN''.

V� v?y, nh?ng g� m�nh ghi d??i ?�y l� s? th?t.

CHO M�NH H?I

- T?i sao b?n ch?a gi�u nh? b?n MONG MU?N?

- T?i sao b?n CH?A C� cu?c s?ng VUI V? v� H?NH PH�C nh? b?n mong mu?n?

- T?i sao h?c xong qu� nhi?u chuy�n gia b?n v?n ch?a t�m ???c con ???ng ?i cho r� r�ng ho?c sao khi th?c hi?n th� kh� qu� + ho?c l�u qu�? v� b?n v?n quay tr? l?i GI?NG B?N NG�Y N�O.

T?T C? NH?NG C�U H?I TR�N L� DO B?N CH?A CӠC�NG C? L�M GI�U M� TH�I?

B?n c� mu?n thay ??i kh�ng?
B?n h�y h�nh ??ng ngay b?ng c�ch�tham gia kh�a h?c c?a m�nh ?? t�m l?i gi?i ?�p.

Kh�a h?c:
''N?N M�NG TRI?U PH�'' &
M�NH S? CHO B?N 21 B� QUY?T ?? L�M GI�U T? VI?C X�Y D?NG H? TH?NG B�N L?

Nh?ng gi� tr? t? kh�a h?c:

 • H?c xong ph?n "N?N M�NG TRI?U PH�". B?n�L�M G� C?NG TH�NH C�NG
 • Sau ?�, b?n mu?n�H?NH PH�C v�GI�U C� trong�kho?ng th?i gian NHANH NH?Tth� ti?p t?c h?c�21 B� QUY?T, m� m�nh ?� tr?i nghi?m v� n?m ?au th??ng, m�nh ?� ph?i tr? gi� ??t v? th?i gian - ti?n b?c trong c�ng cu?c x�y d?ng h? th?ng b�n l?.
 • N?u b?n ?ang l?p nghi?p ho?c ?ang l�m cho c�ng ty NH?NG TH?Y KH�NG VUI v?i hi?n t?i TH� n�n ??n v?i kh�a h?c.
 • N?u b?n ?ang l�CH? DOANH NGHI?P h�y ??n v?i kh�a h?c, v� ch? c?n h?c m?t b� quy?t t�m "NH�N S? C� ??C C� T�I" trong 20 b� quy?t c?ng ?? l�m b?n gi�u c� v� y�n ?n.
 • N?u b?n�CH?A C� V? (CH?NG), h�y t?i h?c ?? nh?n di?n ra ngay nh?ng con ng??i n�o n�n v� kh�ng n�n trao th�n g?i ph?n ??n cu?i cu?c ??i, v� ?�y l� m?t vi?c quan tr?ng nh?t cu?c ??i.
 • B?n c�n c�b� quy?t nh?n di?n ra ??i t�c c?a b?n ngay, ?? quy?t ??nh c� n�n h?p t�c hay kh�ng?
 • M?t b� quy?t m� gi?i quy?t nhi?u nh? v?y - v?y�20 b� quy?t c�n l?i s? gi�p b?n c�ch x�y d?ng h? th?ng, qu?n l� h? th?ng, m? r?ng h? th?ng, x�y d?ng ??i nh�m, ?�o t?o ??i nh�m, ....?? b?n kh�ng c�n th?c m?c g� v? vi?c x�y d?ng h? th?ng b�n l?.
 • *21 b� quy?t s? gi�p b?n nh?n l?y s? may m?n, s? th�nh c�ng trong l?p nghi?p v� gi?m r?i ro ??n m?c th?p nh?t.

??C BI?T

1. B� quy?t BI?T n�ng niu nh?ng g� t?o n�n s? Gi�u c� v� h?nh ph�c.

2. B� quy�t t?o d?ng s? gi�u c� v� h?nh ph�c nh? th? n�o.

3. B� quy?t ?�o t?o ??i nh�m b�n h�ng n�ng l?i nhu?n l�n h?n g?p 5 l?n.

4. B� quy?t thu� m?t b?ng kh�ng t?n ti?n m� c�n c� ti?n

5. B� quy?t t�m m?t b?ng thu?n l?i trong kinh doanh v� gi?m r?i ro ??n m?c = 0.

6. B� quy?t nh?n di?n ra nh�n vi�n l�m vi?c t?t ngay l?n g?p ??u ti�n.

7. B� quy?t c?n l� c� ng??i t�i t?i gi�p ch�ng ta.

8. B� quy?t thu h�t ngu?n nh�n l?c t�i gi?i v� kh�ng bao gi? b? ''ch?y m�u'' ch?t x�m kh?i doanh nghi?p c?a b?n.


9. B� quy?t,....21 b� quy?t t?t c? - m�nh mu?n trao cho b?n 100% ?? b?n x�y d?ng cho b?n m?t cu?c s?ng h?nh ph�c.


TH�NG TIN CHI TI?T KH�A 6

 • Th?i gian: 8h30 -21h30, 2 ng�y cu?i tu?n 8/2018.
 • ??a ?i?m: tr? s? H? th?ng N�n Xinh, 1021 Hu?nh T?n Ph�t, Qu?n 7, TPHCM.
 • ??C BI?T: ?U ?�I MI?N PH� cho 30 ng??i ??ng k� ??u ti�n ??n h?t th�ng 8/2018.
  **??c bi?t ch�ng t�i s? m?i b?n d�ng mi?n ph� 3 bu?i (s�ng - tr?a - t?i) trong 2 ng�y h?c,�v� v?y b?n tranh th? ??ng k�, ch�ng t�i s? s?p x?p ?u ti�n ch? ng?i cho b?n tr??c v� s? ?i?n b�o tr??c cho b?n ng�y gi? c? th?, ?? b?n s?p x?p th?i gian ??n v?i ch�ng t�i ?? h?c ph?n ''N?N M�NG TRI?U PH�'' mi?n ph�
 • HOTLINE: 0937 17 47 27 (Anh Gi�c)


C?M NH?N H?C VI�N C�C KH�A TR??C


TH�NG TIN�DI?N GI?

M�nh t�n B�i V?n Gi�c - chuy�n m�n K? S? X�y D?ng, m�nh nh? nh?ng b� quy?t ?� l?p ???c m?t h? th?ng c� t�n l� N�n Xinh, hi?n c� 10 c?a h�ng trong TPHCM + 1 C�ng Ty CPXD H?p H�a Ph�t v?i ph??ng ch�m x�y nh� ch?t l??ng, bao th?m n?t tr?n ??i (xaynhachatluong.com) �v� v?i t�i s?n t?o l?p ???c, ph?n l?n nh? h? th?ng b�n l? N�n Xinh, t? l�c ? qu� Qu?ng Ng�i v�o TPHCM h?c, nh? bao sinh vi�n xa nh� kh�c, tr?i qua 3-5 n?m g?y d?ng v� ph�t tri?n, m�nh c� m?t s? th�nh c�ng ngo�i s?c t??ng t??ng c?a b?n th�n v� gia ?�nh.
M�nh n�i nh?ng ?i?u tr�n ?? b?n vui c�ng m�nh. V� m?t ng??i xu?t th�n ch? c� tr�i tim y�u th??ng v� kh?i �c bi?t h?c h?i v� ch? sau th?i gian ng?n 3-5 n?m, m�nh ?� l?p ???c m?t h? th?ng t?o ra m?t gia t�i - m�nh r?t h?nh ph�c v� sung s??ng. M�nh v?n d?ng 21 b� quy?t ?? l�m n�n ?i?u n�y, v� n� hay, v� n� vi di?u, th? n�n m�nh mu?n truy?n n� cho b?n, gi�p b?n c?ng th�nh c�ng nhanh ch�ng.

Nh?ng b� quy?t m�nh chia s? v? con ???ng th�nh c�ng, m� m�nh ?� ?i qua, th?t t�nh ?? c� n�, m�nh ?� tr?i nghi?m v� n?m ?au th??ng, m�nh ?� ph?i tr? gi� ??t v? th?i gian - ti?n b?c - v� c� khi ?nh h??ng ??n c? t�nh m?ng, t�nh truy?n l?i cho con ch�u, g?i l� b� quy?t truy?n ??i nh?ng b?n ?.

Khi cu?c s?ng ban t?ng cho m�nh qu� nhi?u ?i?u t?t ??p, m�nh c?m th?y ph?i l�m m?t ?i?u g� ?� th?t � ngh?a cho cu?c ??i n�y - v� cu?i c�ng r?i ai c?ng ch?t ?i, m�nh th?t s? may m?n c� ???c h?nh ph�c v� th�nh c�ng tr�n cu?c ??i n�y.�V� v?y, m�nh ph?i�c� tr�ch nhi?m chia s? nh?ng ?i?u m�nh bi?t cho nhi?u ng??i.
"C�I B?N CHO ?I L� C�I B?N NH?N L?I" ,m�nh mu?n B?N GI�U C� - M�NH MU?N B?N H?NH PH�C h?n M�NH, n�n M�NH m?i chia s? cho c�c B?N, khi B?N c� h?t nh?ng b� quy?t n�y, B?N c? l�m ?�ng theo, B?N s? c� cu?c s?ng gi�u c�, h?nh ph�c th?t s? v� nhanh ch�ng. C?m ?n b?n ?� ??c v� c?m th�ng.
M�nh t�n B�i V?n Gi�c - m�nh k�nh ch�c Qu� V? v� C�c b?n�''t?ng gi�y t?ng ph�t nh?n ra l?i l?m c?a m�nh m� s?a''N?u quan t�m h�y ??ng k� gi? ch?: