Lịch Việt

Vdict

Tra từ điển:

 

Cách tạo cuộc sống hạnh phúc và giàu có

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDFInEmail

N�n Xinh kh�ng d�ng trang web ch? ?? b�n h�ng m� c�n ??�ch? c�ch cho�qu� kh�ch�v�o th?m trang web c� c�ch t? 2 b�n tay tr?ng t?o n�n s? nghi?p v� c� cu?c s?ng h?nh ph�c.

C�ch ??u ti�n : B?n ph?i th?t c� ph??c t? ki?p tr??c, n?u ki?p tr??c b?n ch?a t�ch ??c ???c th� ki?p n�y c? g?ng s?ng t?t v� l�m ph??c ?? ki?p sau t?t h?n.

Mu?n c� ph??c ph?i l�m sao ?

Ph??c ??c c� ???c t? nh?ng h�nh ??ng c? th? c?a ch�nh b?n th�n c�c b?n.

+C�c b?n ph?i y�u qu� lao ??ng, xem lao ??ng l� vinh quang.

+H�y c?u mong cho m?i ng??i xung quanh gi�u h?n m�nh, h?nh ph�c h?n m�nh, s??ng h?n m�nh, gi?i h?n m�nh,.. v� mong ??c n�y l� th?t t�m.

+Kh�ng ???c d?i m?i ng??i t? chuy?n nh? ??n chuy?n l?n - kh�ng ???c l�m kh? m?i ng??i - n?u gi�p ai ???c g� th� gi�p.

+Ph?i bi?t san s? nh?ng g� m�nh c� cho nh?ng ng??i xung quanh, tuy?t ??i kh�ng ???c l?y c?a c?i c?a ai d� ch? 1 ??ng, h�y bi?t c�u " Cho m?t s? nh?n m??i - l?y m?t s? tr? m?t tr?m".

+Ph?i bi?t th??ng y�u t?t c? m?i ng??i + kh�ng ganh t? nh? m?n + ph?i bi?t vui khi th?y ng??i kh�c th�nh c�ng + kh�ng ???c c� t�m th� ai h?t d� ng??i ta l?a d?i b?n - h�y gi�p ?? m?i ng??i xung quanh c�ng ph�t tri?n.

+N?u b?n l� nh�n vi�n trong m?t c�ng ty x� nghi?p th� h�y l�m h?t m�nh, ho�n th�nh c�ng vi?c th?t t?t nh?ng ??ng bao gi? ?�i h?i quy?n l?i, m?i ?�ng g�p c?a b?n ?? t? m?i ng??i nh�n nh?n, b?n ph?i bi?t ki�n nh?n ch? ??i nh?ng ph�c l?i m� c�ng ty ??a ??n cho b?n, b?n kh�ng ph?i lo ?�u, m?t n?m , hai n?m , ba n?m,...th�nh c�ng ch? ??a ??n cho ai bi?t ki�n nh?n ??i ch? trong vui v?.

+N?u may m?n s? b?n l�m quan ch?c, b?n ??i di?n nh� n??c ?? lo cho d�n, ?� l� l� t??ng c?a ng??i c�n b?, kh�ng bao gi? v� quy?n ch?c c?a m�nh m� b?t �p d�n, l�m kh? d�n, th� m�nh ngh�o, th� m�nh kh�, th� m�nh c?c, th� l�m th�m gi? nh?ng l?i �ch c?a d�n l� tr�n h?t, ?�y l� c�i ??c c?a m�nh, l� c�i ??c c?a c? d�ng h? m�nh, ? v? tr� c?a b?n r?t d? t�ch ph??c m� c?ng d? m?t ph??c, b?n c? gi?i quy?t v� gi�p d�n nh?ng v??ng m?c gi?y t?, gi�p h? th?t nhi?t t�nh, kh�ng t�nh to�n v? l?i - kh�ng h?ch s�ch, ch�nh s�ch nh� n??c nh? th? n�o b?n th?c hi?n v?y, ??ng l?i d?ng s? kh�ng hi?u bi?t c?a d�n m� ?�i h?i ti?n b?c khi ng??i d�n c?n s? gi�p ??, b?n ho� ??ng vui �v? v?i d�n, th� t? nhi�n nh?ng ph??c ??c s? ??n v?i b?n, tr??c ti�n ng??i d�n h? th?y b?n nhi?t t�nh gi�p h?, h? s? h?u t? ,...

Xin m?i b?n v� ?�y xem ?? ???c th?y d?y:

http://www.youtube.com/watch?v=COyaMuMxmXg

C�c b?n c�n ph?i ti?t ki?m, kh�ng nh?ng ti?t ki?m cho b?n th�n m� c�n ph?i ti?t ki?m cho ng??i kh�c, ti?t ki?m ?i?n n??c nh?ng n?i c�ng c?ng, ti?t ki?m cho c? quan , cho t? ch?c b?n ?ang l�m, ?ang ?, xem c?a c?i c?a t?t c? m?i ng??i nh? l� c?a m�nh, ??n gi?n nh?t nh? khi b?n v� ?n qu�n b?n c� ?? � ti?t ki?m cho ch? qu�n nh? d�ng gi?y lau mu?n ??a, t?m x?a r?ng,...b?n ch?y xe v� nh?ng l?n r? ga t?n x?ng kh�ng c?n thi?t, b?n g?i ?i?n tho?i cho m?i ng??i v� n�i chuy?n lung tung, b?n t? ch?c ?i ch?i v? v?n, ng?i tr� chuy?n v?i b?n x?u t?n th?i gian, b?n h�t thu?c, u?ng r??u bia,...k? c? nh?ng c?a c?i b?n ?ang phung ph� m� b?n kh�ng h? bi?t ??n, h�y v� ?�y xem ?? hi?u h?n.

http://www.youtube.com/watch?v=qZTOh4FZyTU&feature=relmfu

Cu?c s?ng ch�ng ta r?t c?n s? gi�p ?? c?a m?i ng??i, n?u cu?c s?ng m� kh�ng c� m?i ng??i xung quanh, kh�ng c� c?ng ??ng x� h?i th� ch�ng ta s? kh�ng t? l�m g� ???c ?�u. V� v?y, ph?i bi?t n�ng niu c�c m?i quan h? th?t t?t, ph?i bi?t ?n ngh?a sinh th�nh c?a Cha M?, s? d?y d? c?a th?y c�, quan t�m c?a anh ch? em v� b?n b�,...h�y v� xem

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=LxSQDmlaALE

Ngo�i ra, trong l�m ?n c�c b?n ph?i gi? ch? t�n l�n h�ng ??u - ?� h?a v?i ai ?i?u g� th� ph?i l�m cho b?ng ???c, n? ai ph?i c? g?ng tr? li?n v� ph?i bi?t ?n ng??i ?�. kh�ng ???c n�i d?i, kh�ng l�m chuy?n sai, n�i sai, c� ai h?i " l�c n�y l�m ?n ???c kh�ng?" n?u b?n l�m ?n ???c th� ph?i tr? l?i "l�c n�y m�nh l�m ?n r?t t?t".

B?n ti?t ki?m cho ch�nh b?n th�n m�nh th�i nh?ng ph?i r?ng r�i v?i m?i ng??i m� b?n quen bi?t.

*Ti?t ki?m th?i gian - kh�ng ???c ?�nh b�i, ch?i v� s?, ch?i b�i b?c, ch?i c?, ch?i game,...kh�ng ???c giao du v?i b?n x?u t�nh, ph?i bi?t t�m v� n�ng niu t�nh b?n v?i nh?ng ng??i gi?i.

http://www.youtube.com/watch?v=AkKysKy-iEQ

*Ti?t ki?m ?n u?ng - kh�ng c�fe - kh�ng nh?u nh?t - kh�ng qu�n x� - ....n?u b?n ?n chay th� con ???ng ti?n t?i gi�u c� v� h?nh ph�c s? nhanh h?n.

*Ti?t ki?m s?c kho? nh? : kh�ng ?n u?ng b?a b�i, ng? b?a b�i, ...h�t thu?c. u?ng r??u bia.

*Ti?t ki?m t�m tr� : kh�ng ?? ??u m�nh suy ngh? vi?n v�ng - suy ngh? l?ch l?c - tham s�n si...l�m y?u t�m h?n

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=Nc25B8m8Wr4&NR=1

V� m?t quy?t t�m m?nh m?.

http://www.youtube.com/watch?v=ZeGIA6Q1iP4&feature=related

Ki�n ??nh v?i m?c ti�u - (b?n xem video clip ?? hi?u ki�n ??nh nh? th? n�o ch? t�i kh�ng khuy?n kh�ch b?n s�t sinh)

http://www.youtube.com/watch?v=lPuu07Yl0ho&feature=related

V� kh�ng bao gi? b? cu?c.

http://www.youtube.com/watch?v=8DEW7NSzSF8&feature=related

??ng b? cu?c khi ch?a c? g?ng h?t s?c

http://www.youtube.com/watch?v=0w7c3EFnnfk&feature=related

S?c l?c con ng??i l� v� t?n - khi l�m vi?c m� b?n th?y m?t m?i, b?n n�n c? g?ng l�m th�m 30 ph�t n?a, v� l?n sau b?n l?i c? th�m 30p n?a , v� c? th?...30p+30p+30p+....(n+30p). n?u t�nh nh? th? n�y : 1 ng�y b?n c? th�m 30p, m?t n?m b?n s? c� th�m =30*365 ng�y = 10950 ph�t ~7 ng�y, qu� �t - v?y m?t ng�y b?n n�n c? th�m 90 ph�t nh� ~ ?? m?t n?m b?n c� th�m 21 ng�y l�m vi?c. C?ng qu� �t so v?i .....?� 10 n?m nay t�i ?� l�m vi?c 17h/ng�y (t�i ng? 7h/ng�y) - n?u so s�ch v?i ng??i l�m vi?c 8.5h/ng�y th� t�nh nh? th? n�y: khi h? l?n l�n v� h?c h�nh th� ai c?ng g?n nh? nhau : 20 n?m tu?i, t? n?m 21 tr? l�n b?t ??u t�nh, khi h? s?ng t?i n?m 60 tu?i th� h? c� 40 n?m tu?i ?? l�m vi?c = 40 n?m * 12 th�ng * 30 ng�y * 8,5 h/ ng�y = 122.400 h ?? l�m vi?c, c�n t�i ch? c?n 40 tu?i t�i c?ng c� th?i gian l�m vi?c gi?ng v?y, v� n?m 40 tu?i t�i c� 20 n?m ?? l�m vi?c = 20 n?m * 12 th�ng * 30 ng�y * 17h/ ng�y = 122.400h ?? l�m vi?c. V� v?i c�ch t�nh n�y, b?n ph?i c? g?ng h?n th�i ch? kh�ng t?i n?m 60 tu?i m� m?i c�i c?a b?n ch? b?ng m?t ng??i 40 th�i, v� l�c nh�n l?i th� b?n ?� gi� r?i ch?ng l�m l?i ???c.

M?i b?n xem c�ch luy?n s?c l?c c?a c�c anh ch�ng n�y ?? th? gi�n

http://www.youtube.com/watch?v=uK0J59oxwmM

Khi b?n l�m vi?c ? c? quan - c�ng ty ho?c m?t t? ch?c m?t t? nh�m n�o ?�, b?n n�n l�m th?t t?t c�ng vi?c c?a m�nh v� sau ?� l� l�m lu�n nh?ng vi?c c?a ??ng nghi?p n?u c� th? - tinh th?n l� b?n gi�p ??ng nghi?p ch? kh�ng ph?i d�nh c�ng vi?c c?a h?.

N?u b?n l� m?t ng??i ch? huy th� h�y x�ng pha l�m t?t c? nh?ng vi?c m� c?p d??i c?a b?n l�m - nh? l� l�m ?? hi?u c�i kh� kh?n v� thu?n l?i c?a vi?c m� m�nh giao ph� cho c?p d??i ?? m�nh n�i chuy?n v� giao vi?c cho c?p d??i b?ng nh?ng l?i l? h?p l� h?n - l�m cho c?p d??i n? tr?ng h?n - khi ???c c?p d??i n? tr?ng th� vi?c g� b?n giao s? ???c ho�n th�nh m?t c�ch nhanh nh?t t?t ??p nh?t.

Khi l�m b?t c? vi?c g�? n?u l� do b?n th?c hi?n th� h�y nh? ng??i kh�c ki?m tra l?i gi�p - c�n ng??i kh�c th?c hi?n th� b?n ph?i ki?m tra l?i, tinh th?n l� ki?m tra ch�o ch? kh�ng c� � kh�ng tin ng??i kh�c - v� b?n th�n m�nh c?ng c� khi l�m sai m?t vi?c g� ?� m� m�nh kh�ng bi?t l� t?i sao? v� v?y m?i c� c�u chuy?n..." kinh nghi?m g� m� gi�o s? kh�ng bao gi? l�m g� sai - n�i g� sai h?t v?y? Gi�o s? tr? l?i...do t�i ?� tr�i qua r?t nhi?u sai l?m v� th?t b?i"

B?n ph?i c� tr�ch nhi?m�m?i l�c m?i n?i v?i t?t c? c�ng vi?c - t?t c? s? v?t hi?n t??ng, kh�ng nh?ng vi?c b?n ?ang l�m m� l� t?t c? nh?ng vi?c b?n th?y b?n nghe - b?n l�m sao ?? cu?c s?ng xung quanh b?n t?t ??p h?n, kh�ng ???c v� t�m. Th?y ai hay b?n ph?i khen - khuy?n kh�ch h?, th?y ai l�m g� x?u b?n ph?i ch� bai - nghi�m c?m, t�c ??ng ??n h? ?? d?ng h�nh ??ng vi?c l�m x?u n�y, v� tham gia gi?i quy?t h?u qu? x?u ?�.

M?t c�ch n?a l� b?n ph?i bi?t ki?m ch?, khi b?n mu?n l�m m?t ?i?u g� b?n ph?i suy ngh? th?t k? ta n�n l�m hay kh�ng? vi?c n�y c� g�y h?i cho ai kh�ng? c� l�m cho ai bu?n kh�ng? ph?i suy x�t tr??c sau b?n nh�. B?n v� ?�y xem th?y Th�ch Ch�n Quang d?y ?? hi?u c? th? h?n.

http://www.youtube.com/watch?v=CwMEr3bwPNM

Trong qu� tr�nh luy?n h?t nh?ng c�ch t�i ch? - l�c n�o b?n c?ng gi? t�m m�nh trong s?ch, kh�ng tham s�n si b?n nh�.

Khi b?n h?i ?? nh?ng ?i?u t�i ch? th� t? nhi�n may m?n s? ??n v?i b?n, b?n s? gi�u l�n m?t c�ch nhanh ch�ng m� b?n c?ng kh�ng bi?t t?i sao m�nh l?i ???c nh? v?y. Cu?c s?ng s? t? nhi�n ??a ??y b?n ??n nh?ng th�nh c�ng, b?n s? ?�n nh?n nh?ng vi?c m?i, nh?ng c? h?i m?i, r?i b?n s? ng? ng�ng v� nhi?u ?i?u m?i l? sau ?�.

Khi ?ang g?y d?ng s? nghi?p c?ng nh? khi th�nh c�ng r?i b?n nh? th??ng xuy�n gh� qua ch�a c�ng d??ng tam b?o ??c Ph?t v� truy?n b� ??o Ph?t, gh� qua tr?i tr? m� c�i, h?i ch?t ??c da cam ?ng h?,...

B�i vi?t n�y li�n t?c ???c c?p nh?t nh?ng c�i hay, nh?ng c�i t?t, l?n sau hay h?n l?n tr??c. V� v?y b?n nh? v� th??ng xuy�n ?? xem b?n nh�. C?m ?n b?n ?� ??c v� theo d�i.

H�y nh?n tin cho t�c gi? v?i n?i dung" t�i s? s?ng t?t theo ph?t ph�p d?y" v� g?i t?i s? 0907.23.27.27 ?? khuy?n kh�ch t�i vi?t ti?p (300?/1 tin) - -------------------------------vui th�i, n?u kh�ng nh?n t�i v?n ph?i vi?t ti?p v� t�i mu?n ??a nh?ng ?i?u t?t ??p ??n v?i m?i ng??i. N?i dung b�i vi?t c� g� kh�ng ph?i mong m?i ng??i th�ng c?m cho t�i.

Trong th?i gian ch? ??i c�c b?n h�y v� ?�y ??c v� c? g?ng s?ng theo ng? gi?i. - ?�y l� c�ch ?? khi c� ???c s? gi�u sang v� cu?c s?ng h?nh ph�c r?i c�c b?n s? bi?t gi? g�n. - ch�c b?n th?t may m?n v� h?nh ph�c - nh? t�ch ph??c ??c m?i l�c m?i n?i nh� b?n.

http://www.nonxinh.com.vn/index.php/hng-v-pht-phap.

(B?n ph?i ph�n bi?t gi�u sang m� kh�ng h?nh ph�c th� gi�u sang kh�ng b?n, h?nh ph�c m� kh�ng gi�u sang th� kh? th�n l?m, v� v?y mu?n c� c? hai b?n kh�ng ???c r?i xa nh?ng g� t�i vi?t)

Vi?t ???c nh? qua qu� tr�nh s?ng c?a b?n th�n v� theo l?i d?y c?a th?y Th�ch Ch�n Quang

www.N�NXINH.com.vn