LỊCH VIỆT

Vdict

Tra t? ?i?n:

 

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDFInEmail

Cập nhật ngày Thứ sáu, 25 Tháng 1 2019 08:20 Viết bởi Administrator Thứ hai, 11 Tháng 8 2008 22:13

CHNG TI CHUYN BN L?

NN B?O HI?M CHNH HNG

http://nonxinh.com.vn/index.php/shop-online

v S?N XU?T NN THEO YU C?U


GIP QU DOANH NGHI?P PR TH??NG HI?U


B?O HNH SU?T TH?I GIAN S? D?NG


M?i Qu khch gh qua trang web


hethongnonxinh.com

?? xem cc m?t hng qu khch c?n

http://hethongnonxinh.com/san-phamNN XINH chuyn s?n xu?t m? b?o hi?m chnh hng, chuyn s?n xu?t nn PR th??ng hi?u cho qu cng ty v c lin k?t v?i cc cng ty b?n ?? lm cho h? th?ng thm phong ph cc m?t hng nh?m ?p ?ng h?t cc yu c?u c?a khch hng.
C m?t ?i?u ??c bi?t l hng c?a cc cng ty b?n khi xu?t t?i H? th?ng Nn Xinh th s? qua m?t khu ki?m tra ch?t l??ng ch?c ch?,... khi ???c ki?m duy?t xong, H? th?ng s? ?ng m?c xem nh? hng ??t ch?t l??ng v H? th?ng s? ??a vo danh m?c ???c b?o hnh mi mi ch?t l??ng,...
Hng c?a Nn Xinh ? v??t qua giai ?o?n 11 n?m trn th? tr??ng v khch hng v?n s? d?ng t?t. S? d?ng 11 n?m m nh?a kha dy v?n cn t?t... ?? ni ln ch?t l??ng tuy?t v?i c?a S?n Ph?m do H? Th?ng cung c?p cho khch hng thn yu!!!
Mong cc khch hng s? d?ng hng c?a Nn Xinh t? 1-11 n?m qua hy t?i thay lt v ?nh bng lm m?i ?? kh?i b? ng?a ??u v x?u x do th?i gian lm xa nha v? ??p c?a nn,... cn ??i Nn c?a Nn Xinh m h? th lu l?m ?,... c? ??i c?a qu khch hng c?a chng ti v?n cn mi,...hi.
Nh?ng qu khch nn mang nh?ng nn ??i qu 1 n?m ??n ?? ??i nn m?i dng cho kh?i b? d? b?n ng?a ??u v h?p v?i nh?ng b? ?? ??p c?a qu khch m?i mua ?!!! NN H? C? X?U V?N ???C NN XINH MUA L?I V?I GI 20.000? ??
L?Y NH?A,... V nh?a c?a hng do Nn Xinh ki?m duy?t r?t ??c bi?t.

Cc Cng ty lin doanh lin k?t v?i Nn Xinh g?m c:

Cc ki?u nn mt h?t ??u v nn th?i trang + nn k?t.

NN XINH c t?t c? cc m?u nn trn th? tr??ng hi?n nay. V v?y, khi ??n v?i NN XINH b?n nh? ?i ??n m?t siu th? nn, b?n tho?i mi l?a ch?n nh?ng m?u nn h?p v?i mnh.

NOTE : H?N 1000 M?U S?N PH?M KHNG D? C?P NH?T VO WEB _ V V?Y, KNH M?I QU KHCH TR?C TI?P T?I H? TH?NG C?A HNG ?? L?A CH?N CHO ?NG TH?C T? ?!!!

Ho?c khch c th? gh qua shop hng online

M?i Qu khch gh qua trang web


hethongnonxinh.com

?? xem cc m?t hng qu khch c?n

http://hethongnonxinh.com/san-pham


XIN CHN THNH C?M ?N