Lịch Việt

Vdict

Tra từ điển:

 

News

Khai Giảng Khóa học Nền Móng Triệu Phú:

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDFInEmail

?�y l� kh�a h?c l�m n?n t?ng T? Duy ?? tr? th�nh 1 con ng??i c� ?? t? ch?t ?? may m?n v� th�nh c�ng.

Kh�a n�y l�m n?n t?ng v� ?i?u ki?n c?n ?? H?c kh�a 21 B� Quy?t X�y D?ng H? Th?ng B�n L?

N?u kh�ng h?c qua kh�a h?c n�y xem nh? kh�ng ?? ?i?u ki?n ?? h?c kh�a:

21 B� Quy?t X�y D?ng H? Th?ng B�n L?

N?u Anh Ch? Quan T�m ??n kh�a h?c xin h�y ??ng k� v�o link sau :

TH�NG TIN CHI TI?T KH�A 6

Th?i gian: 8h30 -21h30, 2 ng�y cu?i tu?n 8/2020.

 • ??a ?i?m: tr? s? H? th?ng N�n Xinh, 1021 Hu?nh T?n Ph�t, Qu?n 7, TPHCM.
 • ??C BI?T: ?U ?�I MI?N PH� cho 30 ng??i ??ng k� ??u ti�n ??n h?t th�ng 8/2020.
  **??c bi?t ch�ng t�i s? m?i b?n d�ng mi?n ph� 3 bu?i (s�ng - tr?a - t?i) trong 2 ng�y h?c,�v� v?y b?n tranh th? ??ng k�, ch�ng t�i s? s?p x?p ?u ti�n ch? ng?i cho b?n tr??c v� s? ?i?n b�o tr??c cho b?n ng�y gi? c? th?, ?? b?n s?p x?p th?i gian ??n v?i ch�ng t�i ?? h?c ph?n ''N?N M�NG TRI?U PH�'' mi?n ph�
 • HOTLINE: 0937 17 47 27 (Anh Gi�c)

TH�NG TIN�DI?N GI?

M�nh t�n B�i V?n Gi�c - chuy�n m�n K? S? X�y D?ng, m�nh nh? nh?ng b� quy?t ?� l?p ???c m?t h? th?ng c� t�n l� N�n Xinh, hi?n c� 10 c?a h�ng trong TPHCM + 1 C�ng Ty CPXD H?p H�a Ph�t v?i ph??ng ch�m x�y nh� ch?t l??ng, bao th?m n?t tr?n ??i (xaynhachatluong.com) �v� v?i t�i s?n t?o l?p ???c, ph?n l?n nh? h? th?ng b�n l? N�n Xinh, t? l�c ? qu� Qu?ng Ng�i v�o TPHCM h?c, nh? bao sinh vi�n xa nh� kh�c, tr?i qua 3-5 n?m g?y d?ng v� ph�t tri?n, m�nh c� m?t s? th�nh c�ng ngo�i s?c t??ng t??ng c?a b?n th�n v� gia ?�nh.�
M�nh n�i nh?ng ?i?u tr�n ?? b?n vui c�ng m�nh. V� m?t ng??i xu?t th�n ch? c� tr�i tim y�u th??ng v� kh?i �c bi?t h?c h?i v� ch? sau th?i gian ng?n 3-5 n?m, m�nh ?� l?p ???c m?t h? th?ng t?o ra m?t gia t�i - m�nh r?t h?nh ph�c v� sung s??ng. M�nh v?n d?ng 21 b� quy?t ?? l�m n�n ?i?u n�y, v� n� hay, v� n� vi di?u, th? n�n m�nh mu?n truy?n n� cho b?n, gi�p b?n c?ng th�nh c�ng nhanh ch�ng.

Nh?ng b� quy?t m�nh chia s? v? con ???ng th�nh c�ng, m� m�nh ?� ?i qua, th?t t�nh ?? c� n�, m�nh ?� tr?i nghi?m v� n?m ?au th??ng, m�nh ?� ph?i tr? gi� ??t v? th?i gian - ti?n b?c - v� c� khi ?nh h??ng ??n c? t�nh m?ng, t�nh truy?n l?i cho con ch�u, g?i l� b� quy?t truy?n ??i nh?ng b?n ?.

Khi cu?c s?ng ban t?ng cho m�nh qu� nhi?u ?i?u t?t ??p, m�nh c?m th?y ph?i l�m m?t ?i?u g� ?� th?t � ngh?a cho cu?c ??i n�y - v� cu?i c�ng r?i ai c?ng ch?t ?i, m�nh th?t s? may m?n c� ???c h?nh ph�c v� th�nh c�ng tr�n cu?c ??i n�y.�V� v?y, m�nh ph?i�c� tr�ch nhi?m chia s? nh?ng ?i?u m�nh bi?t cho nhi?u ng??i.
"C�I B?N CHO ?I L� C�I B?N NH?N L?I" ,m�nh mu?n B?N GI�U C� - M�NH MU?N B?N H?NH PH�C h?n M�NH, n�n M�NH m?i chia s? cho c�c B?N, khi B?N c� h?t nh?ng b� quy?t n�y, B?N c? l�m ?�ng theo, B?N s? c� cu?c s?ng gi�u c�, h?nh ph�c th?t s? v� nhanh ch�ng. C?m ?n b?n ?� ??c v� c?m th�ng.
M�nh t�n B�i V?n Gi�c - m�nh k�nh ch�c Qu� V? v� C�c b?n�''t?ng gi�y t?ng ph�t nh?n ra l?i l?m c?a m�nh m� s?a''N?u quan t�m h�y ??ng k� gi? ch?:
 

Khóa học làm giàu từ việc xây dựng hệ thống bán lẻ

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDFInEmail

B?n th�n m?n!

M�nh ?� s?ng theo c�u n�i d??i ?�y m� th�nh c�ng r?c r? nh? ng�y h�m nay :

"CH�N TH�NH L� C?P ?? CAO QU� NH?T C?A KH�N NGOAN''.

V� v?y, nh?ng g� m�nh ghi d??i ?�y l� s? th?t.

CHO M�NH H?I

- T?i sao b?n ch?a gi�u nh? b?n MONG MU?N?

- T?i sao b?n CH?A C� cu?c s?ng VUI V? v� H?NH PH�C nh? b?n mong mu?n?

- T?i sao h?c xong qu� nhi?u chuy�n gia b?n v?n ch?a t�m ???c con ???ng ?i cho r� r�ng ho?c sao khi th?c hi?n th� kh� qu� + ho?c l�u qu�? v� b?n v?n quay tr? l?i GI?NG B?N NG�Y N�O.

T?T C? NH?NG C�U H?I TR�N L� DO B?N CH?A CӠC�NG C? L�M GI�U M� TH�I?

B?n c� mu?n thay ??i kh�ng?
B?n h�y h�nh ??ng ngay b?ng c�ch�tham gia kh�a h?c c?a m�nh ?? t�m l?i gi?i ?�p.

Kh�a h?c:
''N?N M�NG TRI?U PH�'' &
M�NH S? CHO B?N 21 B� QUY?T ?? L�M GI�U T? VI?C X�Y D?NG H? TH?NG B�N L?

Nh?ng gi� tr? t? kh�a h?c:

 • H?c xong ph?n "N?N M�NG TRI?U PH�". B?n�L�M G� C?NG TH�NH C�NG
 • Sau ?�, b?n mu?n�H?NH PH�C v�GI�U C� trong�kho?ng th?i gian NHANH NH?Tth� ti?p t?c h?c�21 B� QUY?T, m� m�nh ?� tr?i nghi?m v� n?m ?au th??ng, m�nh ?� ph?i tr? gi� ??t v? th?i gian - ti?n b?c trong c�ng cu?c x�y d?ng h? th?ng b�n l?.
 • N?u b?n ?ang l?p nghi?p ho?c ?ang l�m cho c�ng ty NH?NG TH?Y KH�NG VUI v?i hi?n t?i TH� n�n ??n v?i kh�a h?c.
 • N?u b?n ?ang l�CH? DOANH NGHI?P h�y ??n v?i kh�a h?c, v� ch? c?n h?c m?t b� quy?t t�m "NH�N S? C� ??C C� T�I" trong 20 b� quy?t c?ng ?? l�m b?n gi�u c� v� y�n ?n.
 • N?u b?n�CH?A C� V? (CH?NG), h�y t?i h?c ?? nh?n di?n ra ngay nh?ng con ng??i n�o n�n v� kh�ng n�n trao th�n g?i ph?n ??n cu?i cu?c ??i, v� ?�y l� m?t vi?c quan tr?ng nh?t cu?c ??i.
 • B?n c�n c�b� quy?t nh?n di?n ra ??i t�c c?a b?n ngay, ?? quy?t ??nh c� n�n h?p t�c hay kh�ng?
 • M?t b� quy?t m� gi?i quy?t nhi?u nh? v?y - v?y�20 b� quy?t c�n l?i s? gi�p b?n c�ch x�y d?ng h? th?ng, qu?n l� h? th?ng, m? r?ng h? th?ng, x�y d?ng ??i nh�m, ?�o t?o ??i nh�m, ....?? b?n kh�ng c�n th?c m?c g� v? vi?c x�y d?ng h? th?ng b�n l?.
 • *21 b� quy?t s? gi�p b?n nh?n l?y s? may m?n, s? th�nh c�ng trong l?p nghi?p v� gi?m r?i ro ??n m?c th?p nh?t.

??C BI?T

1. B� quy?t BI?T n�ng niu nh?ng g� t?o n�n s? Gi�u c� v� h?nh ph�c.

2. B� quy�t t?o d?ng s? gi�u c� v� h?nh ph�c nh? th? n�o.

3. B� quy?t ?�o t?o ??i nh�m b�n h�ng n�ng l?i nhu?n l�n h?n g?p 5 l?n.

4. B� quy?t thu� m?t b?ng kh�ng t?n ti?n m� c�n c� ti?n

5. B� quy?t t�m m?t b?ng thu?n l?i trong kinh doanh v� gi?m r?i ro ??n m?c = 0.

6. B� quy?t nh?n di?n ra nh�n vi�n l�m vi?c t?t ngay l?n g?p ??u ti�n.

7. B� quy?t c?n l� c� ng??i t�i t?i gi�p ch�ng ta.

8. B� quy?t thu h�t ngu?n nh�n l?c t�i gi?i v� kh�ng bao gi? b? ''ch?y m�u'' ch?t x�m kh?i doanh nghi?p c?a b?n.


9. B� quy?t,....21 b� quy?t t?t c? - m�nh mu?n trao cho b?n 100% ?? b?n x�y d?ng cho b?n m?t cu?c s?ng h?nh ph�c.


TH�NG TIN CHI TI?T KH�A 6

 • Th?i gian: 8h30 -21h30, 2 ng�y cu?i tu?n 8/2018.
 • ??a ?i?m: tr? s? H? th?ng N�n Xinh, 1021 Hu?nh T?n Ph�t, Qu?n 7, TPHCM.
 • ??C BI?T: ?U ?�I MI?N PH� cho 30 ng??i ??ng k� ??u ti�n ??n h?t th�ng 8/2018.
  **??c bi?t ch�ng t�i s? m?i b?n d�ng mi?n ph� 3 bu?i (s�ng - tr?a - t?i) trong 2 ng�y h?c,�v� v?y b?n tranh th? ??ng k�, ch�ng t�i s? s?p x?p ?u ti�n ch? ng?i cho b?n tr??c v� s? ?i?n b�o tr??c cho b?n ng�y gi? c? th?, ?? b?n s?p x?p th?i gian ??n v?i ch�ng t�i ?? h?c ph?n ''N?N M�NG TRI?U PH�'' mi?n ph�
 • HOTLINE: 0937 17 47 27 (Anh Gi�c)


C?M NH?N H?C VI�N C�C KH�A TR??C


TH�NG TIN�DI?N GI?

M�nh t�n B�i V?n Gi�c - chuy�n m�n K? S? X�y D?ng, m�nh nh? nh?ng b� quy?t ?� l?p ???c m?t h? th?ng c� t�n l� N�n Xinh, hi?n c� 10 c?a h�ng trong TPHCM + 1 C�ng Ty CPXD H?p H�a Ph�t v?i ph??ng ch�m x�y nh� ch?t l??ng, bao th?m n?t tr?n ??i (xaynhachatluong.com) �v� v?i t�i s?n t?o l?p ???c, ph?n l?n nh? h? th?ng b�n l? N�n Xinh, t? l�c ? qu� Qu?ng Ng�i v�o TPHCM h?c, nh? bao sinh vi�n xa nh� kh�c, tr?i qua 3-5 n?m g?y d?ng v� ph�t tri?n, m�nh c� m?t s? th�nh c�ng ngo�i s?c t??ng t??ng c?a b?n th�n v� gia ?�nh.
M�nh n�i nh?ng ?i?u tr�n ?? b?n vui c�ng m�nh. V� m?t ng??i xu?t th�n ch? c� tr�i tim y�u th??ng v� kh?i �c bi?t h?c h?i v� ch? sau th?i gian ng?n 3-5 n?m, m�nh ?� l?p ???c m?t h? th?ng t?o ra m?t gia t�i - m�nh r?t h?nh ph�c v� sung s??ng. M�nh v?n d?ng 21 b� quy?t ?? l�m n�n ?i?u n�y, v� n� hay, v� n� vi di?u, th? n�n m�nh mu?n truy?n n� cho b?n, gi�p b?n c?ng th�nh c�ng nhanh ch�ng.

Nh?ng b� quy?t m�nh chia s? v? con ???ng th�nh c�ng, m� m�nh ?� ?i qua, th?t t�nh ?? c� n�, m�nh ?� tr?i nghi?m v� n?m ?au th??ng, m�nh ?� ph?i tr? gi� ??t v? th?i gian - ti?n b?c - v� c� khi ?nh h??ng ??n c? t�nh m?ng, t�nh truy?n l?i cho con ch�u, g?i l� b� quy?t truy?n ??i nh?ng b?n ?.

Khi cu?c s?ng ban t?ng cho m�nh qu� nhi?u ?i?u t?t ??p, m�nh c?m th?y ph?i l�m m?t ?i?u g� ?� th?t � ngh?a cho cu?c ??i n�y - v� cu?i c�ng r?i ai c?ng ch?t ?i, m�nh th?t s? may m?n c� ???c h?nh ph�c v� th�nh c�ng tr�n cu?c ??i n�y.�V� v?y, m�nh ph?i�c� tr�ch nhi?m chia s? nh?ng ?i?u m�nh bi?t cho nhi?u ng??i.
"C�I B?N CHO ?I L� C�I B?N NH?N L?I" ,m�nh mu?n B?N GI�U C� - M�NH MU?N B?N H?NH PH�C h?n M�NH, n�n M�NH m?i chia s? cho c�c B?N, khi B?N c� h?t nh?ng b� quy?t n�y, B?N c? l�m ?�ng theo, B?N s? c� cu?c s?ng gi�u c�, h?nh ph�c th?t s? v� nhanh ch�ng. C?m ?n b?n ?� ??c v� c?m th�ng.
M�nh t�n B�i V?n Gi�c - m�nh k�nh ch�c Qu� V? v� C�c b?n�''t?ng gi�y t?ng ph�t nh?n ra l?i l?m c?a m�nh m� s?a''N?u quan t�m h�y ??ng k� gi? ch?:
 

Tin tức quan trọng

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDFInEmail

 .Đạo đức xã hội đang xuống cấp trầm trọng...

 .Phần lớn giới trẻ Việt Nam hiện nay:

Con trai thích chơi bời, lười lao động nhưng lại thích hưởng thụ. (cống hiến rồi mới có hưởng thụ chứ)

Con gái se sua, ăn mặc hở hang phản cảm, xem nhẹ việc giữ gìn trinh tiết - lười lao động nhưng thích hưởng thụ. (trời ban cho bao nhiêu vẻ đẹp của người con gái là khoe ra hết - (ăn mặc thiếu vải), con trai nói khen tặng mấy câu là mê mẩn và cho hết thân xác, xem nhẹ việc giữ gìn cho chồng con trong tương lai)

Xã hội ngày càng văn minh - khoa học kỹ thuật tiên tiến, giới trẻ thế giới luôn có những phát minh mới, giới trẻ Viết Nam chỉ mong cố gắng học hỏi để sử dụng thành thạo những phát minh của khoa học là mừng rồi, vậy mà riêng những cái rất phổ biến như : tin học và ngoại ngữ thì mù tịt. toán học thì cộng trừ chưa rành, chữ viết thì xấu tệ, đi học thì quên vở quên viết suốt mà con dao găm thì lúc nào cũng mang theo bên mình - giống kiếm khách ngày xưa cứ mang gươm theo bên mình suốt - thật xấu hổ cho cho các vị ngày đó, mình thử nghĩ mà xem ai lại đi đâu cũng mang theo kiếm - xem phim vui dậy thôi chứ suy nghĩ thật kỹ mấy anh mang theo gươm kiếm này thật xấu hổ quá đi, ai lại đi đâu cũng mang theo kè kè bên người,...vô quán ăn thì để kiếm trên bàn,...

"Học hành ba chữ lem nhem

 Ra đường thấy gái (trai) thì thèm nhớ nhung"

 Gia đình làm nông mà bản thân chưa biết xuống ruộng là gì.

Cha Mẹ cố gắng tiết kiệm được 20 triệu, gởi tiết kiệm ngân hàng với lãi xuất hiện nay (10/2012) 9%/năm thì 1 tháng chỉ được 150.000đ vậy mà thằng con trai dẫn bạn bè vô quán uống cafe và nhậu nhẹt con số 150.000đ chỉ bằng 1/3 số tiền thực trả cho 1 bữa vui vui của nó.

Cha mẹ không dám nhờ nó việc gì, chỉ với một mong ước là để dành thời gian cho nó học bài vậy mà cả ngày ôm cái điện thoại nhắn tin - tối chú nhỏ gọi điện cho bạn gái suốt đêm thì thầm to nhỏ không chịu ngủ nên sáng ngủ ráng tới 10h mới dậy mà dậy xong rồi người đầu tiên mà chú nhớ đó là cô bạn gái kia, chú cứ nghĩ ai cũng như chú, chú lại gọi điện hỏi, "..bà xã ngủ dậy chưa? ăn sáng chưa bà xã yêu?..."

....

Phần đông giới trẻ hiện nay sống bám, sống gởi vào gia đình và không biết tự lập, cũng một phần lớn do sự giáo dục cưng chiều thái quá của các bậc làm cha làm mẹ.

Xã hội càng phát triển thì tệ nạn càng nhiều theo, các bậc làm cha làm mẹ phải biết dạy con từ nhỏ biết né tránh những điều xấu, học hỏi những điều tốt, tránh văn hoá phẩm đồi trị, khuyến khích đọc sách Thánh hiền, ...nếu các bậc sinh thành không biết dạy làm sao cho tốt thì có một cách rất hay là gởi con vô chùa trong những dịp khoá tu mùa hè, để các thầy trong chùa dạy dỗ, ...nhớ cúng dường thường xuyên và theo Phật pháp thì đứa con cũng tự nhiên ngoan theo do sự phù hộ độ trì của ánh sáng Phật pháp.(nhớ tìm hiểu kỹ chùa nào tốt, thầy nào tốt mới gởi gắm nhé - phần đông chùa là tốt nên cũng yên tâm)

Ai lại không muốn con mình có hiếu với mình, ai không muốn con mình học giỏi ngoan hiền,...ai lại không muốn con mình thành đạt,..chỉ có một cách chắn nhất là các bạn thường xuyên dẫn con vô chùa làm công quả và cúng dường Tam bảo, Phật pháp nhiệm màu sẽ gia hộ độ trì cho gia đình các bạn, hãy thường xuyên theo dõi những khoá tu phật pháp để gởi con vô chùa,...được như vậy bạn không phải lo khi con bạn lớn lên đi học xa hay làm ăn xa sẽ không xa đoạ, hư hỏng,... con bạn sẽ hiểu nhân quả báo ứng là gì thì tự nhiên chúng sẽ tốt đẹp lên, phát triển lên, và sẽ yêu quí lao động , siêng năng cần cù , chịu thương chịu khó,...ở đâu , đi đâu làm gì ai cũng thương , cũng giúp đỡ.

Lúc đó, bạn không những không lo gì cho con bạn mà nó còn lo lắng cho bạn có hiếu với bạn, và sự xuất hiện của nó ở bất cứ nơi đâu đều đưa lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người và bạn thật tự hào khi mang nặng đẻ đau, sự sinh thành dưỡng dục và dạy dỗ không uổng phí và con bạn sẽ góp phần tạo nên phước đức cho gia đình và chính bản thân bạn - con bạn sẽ là một đứa con rất cần cho xã hội - cho đất nước hiền hoà này.

 www.NÓNXINH.com.vn

Túi gạo của mẹ

(Nếu bạn rơi nước mắt sau khi đọc tác phẩm này, hãy mạnh dạn nói lên lời yêu thương dành cho mẹ của mình và chia sẻ với các bạn khác nhé!)

Cái nghèo cái đói thường trực trong ngôi nhà nhỏ này, nhưng dường như, nỗi cơ cực bần hàn ấy không buông tha họ. Cậu con trai bắt đầu cắp sách đến trường cũng là lúc nỗi mất mát lớn bỗng nhiên đổ ập xuống đầu họ. Cha qua đời vì cơn bạo bệnh. Hai mẹ con tự tay mình mai táng cho người chồng, người cha vắn số.
 Người mẹ góa bụa ở vậy, chị quyết không đi bước nữa. Chị biết, bây giờ chị là chỗ dựa duy nhất cho con trai mình. Chị cặm cụi, chăm chỉ gieo trồng trên thửa ruộng chật hẹp, tài sản quý giá nhất của hai mẹ con chị. Ngày qua ngày, năm nối năm, những tấm giấy khen của cậu con trai hiếu học dán kín cả bức tường vôi nham nhở. Nhìn con trai ngày một lớn lên, ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, nước mắt bỗng lăn trên gò má chị.

Học hết cấp hai, cậu thi đậu vào trường cấp ba trọng điểm của thành phố. Gánh nặng lại oằn lên vai người mẹ. Thế nhưng không may thay, khi giấy báo trúng tuyển về đến tay cậu cũng là lúc mẹ cậu ngã bệnh. Căn bệnh quái ác làm chị liệt nửa chi dưới. Vốn là lao động chính của gia đình, giờ chị chẳng thể đi lại bình thường như xưa nữa nói chi đến chuyện làm nông. Cậu bé vốn hiểu chuyện, thương mẹ vất vả, cậu xin nghỉ học:

– Mẹ này, con nghỉ học thôi, ở nhà làm ruộng thay mẹ. Đi học, tiền đâu mà đóng học phí, tiền sinh hoạt phí, lại còn một tháng nộp 15 cân gạo nữa, nhà mình biết lấy đâu ra.

– Có thế nào con cũng không được bỏ học. Con là niềm tự hào của mẹ. Chỉ cần con chăm chỉ học hành, còn những việc khác, con không phải bận tâm.

Hai mẹ con tranh luận rất lâu, cậu kiên quyết không đi học nữa vì không muốn mẹ mình khổ. Cậu trở nên ngang bướng và lì lợm. Phải đến khi nóng nảy quá không kiềm chế được, mẹ cậu giơ tay tát cậu một cái vào má, cậu mới sững người lại. Đây là cái tát đầu tiên trong đời cậu con trai mười sáu tuổi. Mẹ cậu ngồi thụp xuống đất và khóc nức nở…

Nghe mẹ, cậu khăn gói vào trường nhập học. Lòng cậu nặng trĩu. Người mẹ đứng lặng hồi lâu, nhìn bóng con trai khuất dần…

Ít lâu sau, có một người mẹ lặc lè vác bao tải dứa, chân thấp chân cao đến phòng giáo vụ. Chị nộp gạo cho con trai. Chị là người đến muộn nhất. Đặt bao gạo xuống đất, chị đứng thở hổn hển một hồi lâu rồi nem nép đi vào.

Thầy Hùng phòng giáo vụ nhìn chị, nói:

-Chị đặt lên cân đi. Mở túi gạo ra cho tôi kiểm tra.

Chị cẩn thận tháo túi.

Liếc qua túi gạo, hàng lông mày của thầy khẽ cau lại, giọng lạnh băng:

-Thật chẳng biết nên nói thế nào. Tôi không hiểu sao các vị phụ huynh cứ thích mua thứ gạo rẻ tiền đến thế cho con mình ăn. Đấy, chị xem. Gạo của chị lẫn lộn đủ thứ, vừa có gạo trắng vừa có gạo lức lẫn gạo mốc xanh đỏ, cả cám gạo nữa, đây còn có cả ngô nữa… Thử hỏi, gạo thế này, chúng tôi làm sao mà nấu cho các em ăn được. Thầy vừa nói vừa lắc đầu.

– Nhận vào.

Thầy nói, không ngẩng đầu lên, đánh dấu vào bảng tên của học sinh.

Mặt người mẹ đỏ ửng lên. Chị khẽ khàng đến bên thầy nói:

-Tôi có 50.000 đồng, thầy có thể bổ sung vào thêm cho cháu để phụ tiền sinh hoạt phí được không thưa thầy?

-Thôi, chị cầm lấy để đi đường uống nước.

Thầy nói và vẫn không ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ tội nghiệp đang loay hoay, khổ sở, mặt đỏ ửng lên, chân tay thừa thải vì chẳng biết làm thế nào. Chị chào thầy rồi lại bước thấp bước cao ra về.

~*~

Đầu tháng sau, chị lại đến nộp gạo cho con trai. Thầy lại mở túi gạo ra kiểm tra rồi lại cau mày, lắc đầu. Thầy có vẻ lạnh lùng, ác cảm:

– Chị lại nộp loại gạo như thế này sao? Tôi đã nói phụ huynh nộp gạo gì, chúng tôi cũng nhận, nhưng làm ơn phân loại ra, đừng trộn chung như thế này. Chúng tôi làm sao mà nấu cơm cho ngon để các em ăn được? Chị nghĩ thử xem, với loại gạo hổ lốn thế này, liệu chúng tôi có thể nấu cơm chín được không? Phụ huynh như các chị không thấy thương con mình sao?

– Thầy thông cảm. Thầy nhận cho, ruộng nhà tôi trồng được chỉ có thế ! Người phụ nữ bối rối.

– Thật buồn cười cái nhà chị này ! Một mảnh ruộng nhà chị có thể trồng đến hàng trăm thứ lúa thế sao? Nhận vào ! Giọng thầy gằn từng tiếng và vẫn không ngẩng đầu lên nhìn chị.

Người mẹ im bặt, mặt chị trở nên trắng bệch, nhợt nhạt. Chị lí nhí cảm ơn thầy rồi lại lặng lẽ bước thấp, bước cao ra về. Dáng chị liêu xiêu, đổ vẹo trong cái nắng trưa hầm hập như đổ lửa.

~*~

Lại sang đầu tháng thứ ba của kỳ nộp gạo. Chị lại đến. Vẫn dáng đi xiêu vẹo, mồ hôi mướt mải trên trán, ướt đẫm lưng áo của người mẹ trẻ. Bao gạo nặng dường như quá sức với chị.

Thầy lại đích thân mở túi gạo ra kiểm tra. Lần này, nét giận dữ in hằn trên mặt thầy. Thầy rành rọt từng tiếng một như nhắc để người phụ nữ ấy nhớ:

– Tôi đã nói với chị thế nào. Lần này tôi quyết không nhân nhượng chị nữa. Chị làm mẹ mà sao ngoan cố không thay đổi thế này. Chị mang về đi. Tôi không nhận !

Người mẹ thả phịch bao gạo xuống đất. Dường như bao nỗi ấm ức, đau khổ và bất lực bị dồn nén bao ngày đột nhiên bừng phát. Chị khóc. Hai hàng nước mắt nóng hổi, chan chứa trên gương mặt sớm hằn lên nét cam chịu và cùng quẫn. Có lẽ, chị khóc vì tủi thân và xấu hổ. Khóc vì lực bất tòng tâm.

Thầy Hùng kinh ngạc, không hiểu đã nói gì quá lời khiến cho người phụ nữ trẻ khóc tấm tức đến thế.
Chị kéo ống quần lên để lộ ra đôi chân dị dạng. Một bên chân quắt queo lại.

– Thưa với thầy, gạo này là do tôi… Tôi đi ăn xin, gom góp lại bao ngày mới có được. Chẳng giấu gì thầy, chân cẳng tôi thế này, tôi làm ruộng thế nào được nữa. Cháu nó sớm hiểu chuyện, đòi bỏ học ở nhà giúp mẹ làm ruộng. Thế nhưng tôi kiên quyết không cho, kiên quyết không để con tôi thất học. Có học mới mong thoát khỏi cảnh cơ cực này. Nhà chỉ có hai mẹ con, cha cháu mất sớm… Thầy thương tình, thầy nhận giúp cho. Không nộp gạo, con tôi thất học mất !

Người mẹ trẻ này đều đặn ngày nào cũng thế. Trời còn tờ mờ, khi xóm làng còn chưa thức giấc, chị lặng lẽ chống gậy, lê mình rời khỏi thôn. Chị đi khắp hang cùng,ngõ hẻm xóm khác xin gạo. Đi mãi đến tối mịt mới âm thầm trở về. Chị không muốn cho mọi người trong thôn biết.

Lần này người bị xúc động mạnh lại là thầy Hùng. Thầy đứng lặng hồi lâu rôi nhẹ nhàng đỡ chị đứng lên. Giọng thầy nhỏ nhẹ :

– Chị đứng lên đi, người mẹ trẻ ! Chị làm tôi thực sự bất ngờ. Tôi đã có lời không phải với chị. Thôi thế này, tôi nhận. Tôi sẽ thông báo với trường về hoàn cảnh của em học sinh này, để trường có chế độ học bổng hỗ trợ cho học sinh vượt khó.

Người mẹ trẻ đột nhiên trở nên cuống quýt và hoảng hốt. Chị gần như chắp tay lạy thầy. Giọng chị van lơn:

– Xin thầy. Tôi có thể lo cho cháu, dù không đủ đầy như các bạn nhưng tôi lo được. Khổ mấy, vất vả mấy tôi cũng chịu được. Chỉ xin thầy đừng cho cháu hay chuyện này. Đây là bí mật của tôi, mong thầy giữ kín giùm cho.

Chị kính cẩn cúi đầu chào thầy như người mà chị mang một hàm ơn lớn, đưa tay quệt mắt rồi lại nặng nhọc, liêu xiêu ra về.

Lòng thầy xót xa.

Thầy Hùng đem câu chuyện cảm động này báo với hiệu trưởng. Ban giám hiệu trường giữ bí mật này tuyệt đối. Nhà trường miễn phí toàn bộ học phí và sinh hoạt phí cho cậu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt này. Ngoài ra,học lực của cậu rất khá, đủ tiêu chuẩn nhận được học bổng của trường.

Cuối cấp, cậu dẫn đầu trong danh sách những học sinh xuất sắc của trường. Cậu thi đậu vào trường đại học danh tiếng nhất của Thủ Đô. Trong buổi lễ vinh danh những học sinh ưu tú, khi tên cậu được xướng lên đầu tiên, mẹ cậu lặng lẽ đứng ở một góc khuất, mỉm cười sung sướng.

Có một điều rất lạ rằng trên sân khấu hôm ấy, có ba bao tải dứa sù sì được đặt trang trọng ở một góc phía ngoài cùng, nơi mọi người có thể dể dàng nhìn thấy nhất. Ai cũng thắc mắc,không hiểu bên trong ấy chứa thứ gì.

Trong buổi lễ trang nghiêm ấy, thầy hiệu trưởng rất xúc động và kể lại câu chuyện người mẹ trẻ đi ăn xin nuôi con học thành tài.
Cả trường lặng đi vì xúc động. Thầy hiệu trưởng ra dấu cho thầy Hùng phòng giáo vụ đến mở ba bao tải ấy ra. Đó là ba bao gạo mà người mẹ với đôi chân tật nguyền lặn lội khắp nơi xin về.

Thầy nói:

– Đây là những hạt gạo mang nặng mồ hôi và nặng tình của người mẹ yêu con hết mực. Những hạt gạo đáng quý này, tiền, vàng cũng không thể mua nổi. Sau đây, chúng tôi kính mời người mẹ vĩ đại ấy lên sân khấu.

Cả trường lại một lần nữa lặng người đi vì kinh ngạc. Cả trường dồn mắt về phía người phụ nữ chân chất, quê mùa đang được thầy Hùng dìu từng bước khó nhọc bước lên sân khấu.

Cậu con trai cũng quay đầu nhìn lại. Cậu há hốc miệng kinh ngạc. Cậu không thể ngờ rằng người mẹ vĩ đại ấy không ai khác chính là người mẹ thân yêu của cậu.

– Chúng tôi biết, kể ra câu chuyện này sẽ khiến cậu học sinh ưu tú nhất trường bị chấn động rất mạnh về tâm lý. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạn phép được nói ra vì đó là tấm gương sáng, tấm lòng yêu thương con vô bờ bến của người mẹ. Điều đó hết sức đáng quý và đáng được trân trọng vô cùng. Chúng tôi muốn thông qua câu chuyện cảm động này, giáo dục các em học sinh thân yêu của chúng ta về đạo đức và lối sống, về tình người và những nghĩa cử cao đẹp. Hôm nay, một lần nữa chúng ta vinh danh những người cha, người mẹ đã cống hiến, hy sinh cả đời mình vì tương lai con em…

Giọng thầy hiệu trưởng đều đều, ấm áp và hết sức xúc động. Tai cậu ù đi, cậu chẳng nghe thấy gì nữa cả,mắt cậu nhòe nước. Mẹ cậu đứng đó, gầy gò, khắc khổ, mái tóc đã sớm điểm bạc, mắt bà cũng chan chứa niềm hạnh phúc và ánh mắt ấm áp, yêu thương ấy đang hướng về phía cậu với cái nhìn trìu mến.

Người phụ nữ ấy run run vì chưa bao giờ đứng trước đám đông. Run run vì những lời tốt đẹp mà thầy hiệu trưởng đã giành cho mình. Với chị, đơn giản, tất cả chỉ xuất phát từ tình yêu bao la mà chị giành cho con trai. Chị không nghĩ được thế nào là sự hy sinh hay đạo lý lớn lao ấy.
Cậu con trai cao lớn đứng vụt dậy, chạy lên ôm chầm lấy mẹ mà mếu máo khóc thành tiếng:

– Mẹ ơi ! Mẹ của con…)

 
 1. Câu chuyện quá xúc động, chắc có lẽ ai đọc mà không cảm động là chuyện lạ Việt Nam.

 2. Tình cảm của Cha Mẹ dành cho con là vô bờ bến, “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ, Gánh nặng cuộc đời không nặng gánh hơn Cha”

 3. Thương mẹ quá! Cám ơn Mẹ Người đã một đời khổ vì chúng con.

 4. Xúc động quá,đọc mà cổ mình nghẹn đắng.Thương bố mẹ nhất trên đời này

 5. Bài viết làm tôi nhớ mẹ khôn cùng, tôi cũng nhờ lòng mẹ bao la nuôi nấng tôi nên người.
  muôn đời mẹ kính yêu !

 6. Me oi! con yeu me nhat tren doi. Nhiều lúc con đã làm mẹ buồn, con xin loi me nhieu.


 7. Cảm ơn mẹ .suốt cả cuộc đời mẹ đã vất vả vì chúng con

 8. Cảm ơn tôi nhận được câu chuyện này,thật cảm động, có tính giáo dục cao. Hãy giáo dục con cháu mình bằng những câu chuyện cảm động như thế vì thế hệ trẻ ngày nay, quá sung sướng chưa hiểu rõ giá trị của cuộc sống.


 9. đọc mà nước mắt cứ tuôn ròng ròng.
  cám ơn 51deal đã gửi câu chuyện thật cảm động, thật ý nghĩa trong cuộc sống này. Tôi sẽ tích lũy nhiều câu chuyện giáo dục thật hay đê giáo dục con chau mình. câu chuyện thế này có bản tiếng anh không, gửi cho Lan bản tiếng anh với.cám ơn 51deal nhiều lắm nha. Thân mến chào 51 deal.
  Bùi Thị Kim Lan.

   

Gần 80% mũ bảo hiểm trên thị trường kém chất lượng'

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDFInEmail

 

Con số này được quản lý thị trường TP HCM đưa ra trong một cuộc họp với lãnh đạo TP HCM.

Theo cơ quan quản lý thị trường TP HCM, mũ bảo hiểm kém chất lượng bày bán công khai trên lề đường, giá chỉ 25.000-35.000 đồng một cái, kiểu dáng rất thời trang và thu hút giới trẻ.

"Tuy nhiên, trên 80% mũ bảo hiểm trên thị trường hiện nay không đạt nhiều tiêu chuẩn chất lượng. Nhiều cơ sở sản xuất chui trong hẻm, cứ 5 ngày hay một tuần là chuyển địa điểm khác, tốc độ ráp mũ dỏm rất nhanh, chỉ 1-2 phút là xong một cái", ông Lý Ngọc Thắng, Đội trưởng đội quản lý thị trường 3A TP HCM nói trong cuộc họp sáng 28/9 với lãnh đạo TP HCM.

Đại sứ hàng Việt - diễn viên Quyền Linh cho rằng nhiều người sử dụng mũ dỏm là do chưa ý thức được về việc bảo vệ tính mạng của mình. "Trẻ em, người lớn đều phải đội mũ an toàn, mũ chất lượng", nghệ sĩ nhận xét.

Giám đốc Trung tâm kỹ thuật đo lường tiêu chuẩn chất lượng 3 cho biết hiện chỉ có 15 đơn vị sản xuất mũ bảo hiểm là có uy tín chất lượng trong nước. Mặt khác trong 2 năm nay, mũ bảo hiểm đã trở thành "sân chơi" hàng nội khi không có một lô hàng nào được nhập khẩu.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực này, thời gian gần đây mũ dỏm xuất hiện nhiều chiêu "qua mặt" cơ quan chức năng như phía trong mũ ghi những dòng chữ nhỏ: mũ không dành cho cho đi môtô, mũ dành cho người đi bộ, chơi thể thao... UBND TP HCM vừa giao Sở Khoa học Công nghệ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất, tham mưu cho Ủy ban chỉ đạo triển khai các biện pháp kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm người đi xe gắn máy tại chợ, cửa hàng…

Kiên Cường - Vnexpress

 

 

Hậu quả đau lòng từ việc đội mũ bảo hiểm kiểu 'đối phó'

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDFInEmail

Mũ bảo hiểm văng ra khỏi đầu khi va chạm giao thông, bị lật ngược ra sau gáy đập mạnh khi té gây chấn thương cột sống cổ, bị các mảnh nhựa của mũ cắm sâu vùng mặt gây vỡ xoang trán, xoang hàm… là ghi nhận về chấn thương hàm mặt do TNGT của nhiều bệnh nhân (BN) nhập Khoa Cấp cứu Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy và BV Nguyễn Tri Phương trong dịp Tết dương lịch vừa qua.
Chấn thương sọ não do TNGT vẫn gia tăng, đáng chú ý tại các khoa cấp cứu BV trên, tình trạng chấn thương sọ não (CTSN), chấn thương hàm mặt do TNGT có chiều hướng tăng hơn hẳn.

Ngày 4/1, bác sĩ Phạm Chí Dũng - Trưởng khoa cấp cứu BV Chợ Rẫy cho biết: "Từ 30/12/2011 tới 3/1/2012 đã có 384 bệnh nhân phải nhập khoa cấp cứu BV Chợ Rẫy do TNGT. Trong đó 263 ca là CTSN, nhiều ca phải mổ cấp cứu ngay tại khoa để cứu sống bệnh nhân. Chưa biết nguyên nhân gì nhưng một điều rất rõ đó là do ý thức tham gia giao thông. So với năm ngoái số ca TNGT dịp lễ vừa qua đã tăng vọt. Năm 2010-2011 trong 3 ngày Tết dương lịch chỉ ghi nhận 248 ca TNGT, trong đó 178 ca CTSN".

Cao điểm nhất tại BV Chợ Rẫy là ngày 1/1/2012, từ 5h sáng tới 22h, khoa đã tiếp nhận 148 ca TNGT, trong đó 103 ca CTSN. 10/27 ca phải mổ cấp cứu là TNGT với nhiều ca tổn thương nặng. Trước đó vào 2 ngày 30 và 31/12/2011 khoa cũng tiếp nhận 167 ca TNGT.

Đặc biệt trong ngày 1 và 2/1/2012 đã có 4 ca tử vong do TNGT (1 ca CTSN, 1 ca chấn thương hàm mặt), đều là bệnh nhân từ tuyến tỉnh chuyển lên. Có 2 bệnh nhân tử vong ngay trên đường cấp cứu tới BV: 1 BN từ Cần Giuộc (Long An) và một bệnh nhân từ Tiền Giang chuyển lên.

Tại Khoa Ngoại thần kinh BV Nguyễn Tri Phương, BS Lê Đức Định Miên cũng cho hay, số ca nhập viện do TNGT năm nay tăng cao. Nhất là số ca TNGT gây chấn thương vùng hàm mặt tăng hơn hẳn. Có những ngày khoa này tiếp nhận liền 6 ca do TNGT chấn thương hàm mặt.

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 4/1. Ảnh: Huyền Nga

Hiện khoa cũng đang điều trị cho nhiều ca khá nặng như bệnh nhân Kim Hiền (17 tuổi, ngụ tại TP HCM) với tổn thương vỡ xoang trán, vỡ xương đá, gẫy khung gò má; bệnh nhân K.Q. Nam (ngụ TP HCM) với TNGT gẫy vỡ xương hàm gây tụ máu trong xoang, vỡ thành ngoài hốc mắt trái…

Theo BS Miên, những trường hợp chấn thương hàm mặt như trên sau điều trị ngoại thần kinh buộc phải tiếp tục nhiều đợt điều trị và phẫu thuật tại BV răng hàm mặt, khoa thẩm mỹ, khoa tai mũi họng… với nhiều ca mổ hội chẩn giữa các bên để ghép da, tái tạo phục hồi khuôn mặt cho bệnh nhân rất lâu và tốn kém, do vùng tổn thương nhiều khi gây biến dạng khuôn mặt…

Riêng với những ca chấn thương hàm mặt kèm chấn thương vùng cột sống cổ, do khi được cấp cứu ngoài đường không đúng phương pháp, bệnh nhân thường được bế sốc lên tổn thương vùng cột sống cổ bị lệch, gây chèn ép dây thần kinh có thể gây liệt hoặc khi cấp cứu bệnh nhân chỉ được chú ý tới việc cầm máu mà không được cấp cứu đường thở cũng có khi gây phù não do thiếu ôxy.

"Vỡ xoang trán, vỡ hàm mặt thực sự không quá nặng nề, bệnh nhân vào vẫn tỉnh nhưng chảy máu mũi, gây bít tắc đường thở, xương phù nề gây biến dạng vùng mặt hàm mặt, gây chèn ép lên nhiều dây thần kinh vùng mặt… bệnh nhân bị tổn thương tâm lý sau này nhất là với nữ. Khó hòa nhập cuộc sống, do ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh", BS Miên phân tích.

Cũng theo BS Miên, chưa có khảo sát nghiên cứu cụ thể nhưng thực tế cho thấy việc phổ biến đội mũ bảo hiểm nửa đầu như hiện nay chưa có tác dụng bảo vệ hoàn toàn cho mỗi người khi lưu thông. Bên cạnh đó, nhiều người khi xảy ra TNGT mới ân hận vì đeo dây mũ bảo hiểm bị lỏng, đeo dây cho có, khi té xuống sau va chạm giao thông mũ văng ra khỏi đầu hoặc bị chính phần nhựa, sắt của mũ khi vỡ cắm thẳng vào vùng mặt, vùng cổ.

Nhiều ca chấn thương hàm mặt do TNGT gây gẫy cung gò má phải bắt vít cố định sau mổ, điều trị các tổn thương với sự can thiệp của nhiều chuyên khoa mới cứu được bệnh nhân


Huyền Nga - Cand