LỊCH VIỆT

Vdict

Tra t? ?i?n:

 

News

Khai Giảng Khóa học Nền Móng Triệu Phú:

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDFInEmail

?�y l� kh�a h?c l�m n?n t?ng T? Duy ?? tr? th�nh 1 con ng??i c� ?? t? ch?t ?? may m?n v� th�nh c�ng.

Kh�a n�y l�m n?n t?ng v� ?i?u ki?n c?n ?? H?c kh�a 21 B� Quy?t X�y D?ng H? Th?ng B�n L?

N?u kh�ng h?c qua kh�a h?c n�y xem nh? kh�ng ?? ?i?u ki?n ?? h?c kh�a:

21 B� Quy?t X�y D?ng H? Th?ng B�n L?

N?u Anh Ch? Quan T�m ??n kh�a h?c xin h�y ??ng k� v�o link sau :

TH�NG TIN CHI TI?T KH�A 6

Th?i gian: 8h30 -21h30, 2 ng�y cu?i tu?n 8/2020.

 • ??a ?i?m: tr? s? H? th?ng N�n Xinh, 1021 Hu?nh T?n Ph�t, Qu?n 7, TPHCM.
 • ??C BI?T: ?U ?�I MI?N PH� cho 30 ng??i ??ng k� ??u ti�n ??n h?t th�ng 8/2020.
  **??c bi?t ch�ng t�i s? m?i b?n d�ng mi?n ph� 3 bu?i (s�ng - tr?a - t?i) trong 2 ng�y h?c,�v� v?y b?n tranh th? ??ng k�, ch�ng t�i s? s?p x?p ?u ti�n ch? ng?i cho b?n tr??c v� s? ?i?n b�o tr??c cho b?n ng�y gi? c? th?, ?? b?n s?p x?p th?i gian ??n v?i ch�ng t�i ?? h?c ph?n ''N?N M�NG TRI?U PH�'' mi?n ph�
 • HOTLINE: 0937 17 47 27 (Anh Gi�c)

TH�NG TIN�DI?N GI?

M�nh t�n B�i V?n Gi�c - chuy�n m�n K? S? X�y D?ng, m�nh nh? nh?ng b� quy?t ?� l?p ???c m?t h? th?ng c� t�n l� N�n Xinh, hi?n c� 10 c?a h�ng trong TPHCM + 1 C�ng Ty CPXD H?p H�a Ph�t v?i ph??ng ch�m x�y nh� ch?t l??ng, bao th?m n?t tr?n ??i (xaynhachatluong.com) �v� v?i t�i s?n t?o l?p ???c, ph?n l?n nh? h? th?ng b�n l? N�n Xinh, t? l�c ? qu� Qu?ng Ng�i v�o TPHCM h?c, nh? bao sinh vi�n xa nh� kh�c, tr?i qua 3-5 n?m g?y d?ng v� ph�t tri?n, m�nh c� m?t s? th�nh c�ng ngo�i s?c t??ng t??ng c?a b?n th�n v� gia ?�nh.�
M�nh n�i nh?ng ?i?u tr�n ?? b?n vui c�ng m�nh. V� m?t ng??i xu?t th�n ch? c� tr�i tim y�u th??ng v� kh?i �c bi?t h?c h?i v� ch? sau th?i gian ng?n 3-5 n?m, m�nh ?� l?p ???c m?t h? th?ng t?o ra m?t gia t�i - m�nh r?t h?nh ph�c v� sung s??ng. M�nh v?n d?ng 21 b� quy?t ?? l�m n�n ?i?u n�y, v� n� hay, v� n� vi di?u, th? n�n m�nh mu?n truy?n n� cho b?n, gi�p b?n c?ng th�nh c�ng nhanh ch�ng.

Nh?ng b� quy?t m�nh chia s? v? con ???ng th�nh c�ng, m� m�nh ?� ?i qua, th?t t�nh ?? c� n�, m�nh ?� tr?i nghi?m v� n?m ?au th??ng, m�nh ?� ph?i tr? gi� ??t v? th?i gian - ti?n b?c - v� c� khi ?nh h??ng ??n c? t�nh m?ng, t�nh truy?n l?i cho con ch�u, g?i l� b� quy?t truy?n ??i nh?ng b?n ?.

Khi cu?c s?ng ban t?ng cho m�nh qu� nhi?u ?i?u t?t ??p, m�nh c?m th?y ph?i l�m m?t ?i?u g� ?� th?t � ngh?a cho cu?c ??i n�y - v� cu?i c�ng r?i ai c?ng ch?t ?i, m�nh th?t s? may m?n c� ???c h?nh ph�c v� th�nh c�ng tr�n cu?c ??i n�y.�V� v?y, m�nh ph?i�c� tr�ch nhi?m chia s? nh?ng ?i?u m�nh bi?t cho nhi?u ng??i.
"C�I B?N CHO ?I L� C�I B?N NH?N L?I" ,m�nh mu?n B?N GI�U C� - M�NH MU?N B?N H?NH PH�C h?n M�NH, n�n M�NH m?i chia s? cho c�c B?N, khi B?N c� h?t nh?ng b� quy?t n�y, B?N c? l�m ?�ng theo, B?N s? c� cu?c s?ng gi�u c�, h?nh ph�c th?t s? v� nhanh ch�ng. C?m ?n b?n ?� ??c v� c?m th�ng.
M�nh t�n B�i V?n Gi�c - m�nh k�nh ch�c Qu� V? v� C�c b?n�''t?ng gi�y t?ng ph�t nh?n ra l?i l?m c?a m�nh m� s?a''N?u quan t�m h�y ??ng k� gi? ch?:
 

Khóa học làm giàu từ việc xây dựng hệ thống bán lẻ

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDFInEmail

B?n th�n m?n!

M�nh ?� s?ng theo c�u n�i d??i ?�y m� th�nh c�ng r?c r? nh? ng�y h�m nay :

"CH�N TH�NH L� C?P ?? CAO QU� NH?T C?A KH�N NGOAN''.

V� v?y, nh?ng g� m�nh ghi d??i ?�y l� s? th?t.

CHO M�NH H?I

- T?i sao b?n ch?a gi�u nh? b?n MONG MU?N?

- T?i sao b?n CH?A C� cu?c s?ng VUI V? v� H?NH PH�C nh? b?n mong mu?n?

- T?i sao h?c xong qu� nhi?u chuy�n gia b?n v?n ch?a t�m ???c con ???ng ?i cho r� r�ng ho?c sao khi th?c hi?n th� kh� qu� + ho?c l�u qu�? v� b?n v?n quay tr? l?i GI?NG B?N NG�Y N�O.

T?T C? NH?NG C�U H?I TR�N L� DO B?N CH?A CӠC�NG C? L�M GI�U M� TH�I?

B?n c� mu?n thay ??i kh�ng?
B?n h�y h�nh ??ng ngay b?ng c�ch�tham gia kh�a h?c c?a m�nh ?? t�m l?i gi?i ?�p.

Kh�a h?c:
''N?N M�NG TRI?U PH�'' &
M�NH S? CHO B?N 21 B� QUY?T ?? L�M GI�U T? VI?C X�Y D?NG H? TH?NG B�N L?

Nh?ng gi� tr? t? kh�a h?c:

 • H?c xong ph?n "N?N M�NG TRI?U PH�". B?n�L�M G� C?NG TH�NH C�NG
 • Sau ?�, b?n mu?n�H?NH PH�C v�GI�U C� trong�kho?ng th?i gian NHANH NH?Tth� ti?p t?c h?c�21 B� QUY?T, m� m�nh ?� tr?i nghi?m v� n?m ?au th??ng, m�nh ?� ph?i tr? gi� ??t v? th?i gian - ti?n b?c trong c�ng cu?c x�y d?ng h? th?ng b�n l?.
 • N?u b?n ?ang l?p nghi?p ho?c ?ang l�m cho c�ng ty NH?NG TH?Y KH�NG VUI v?i hi?n t?i TH� n�n ??n v?i kh�a h?c.
 • N?u b?n ?ang l�CH? DOANH NGHI?P h�y ??n v?i kh�a h?c, v� ch? c?n h?c m?t b� quy?t t�m "NH�N S? C� ??C C� T�I" trong 20 b� quy?t c?ng ?? l�m b?n gi�u c� v� y�n ?n.
 • N?u b?n�CH?A C� V? (CH?NG), h�y t?i h?c ?? nh?n di?n ra ngay nh?ng con ng??i n�o n�n v� kh�ng n�n trao th�n g?i ph?n ??n cu?i cu?c ??i, v� ?�y l� m?t vi?c quan tr?ng nh?t cu?c ??i.
 • B?n c�n c�b� quy?t nh?n di?n ra ??i t�c c?a b?n ngay, ?? quy?t ??nh c� n�n h?p t�c hay kh�ng?
 • M?t b� quy?t m� gi?i quy?t nhi?u nh? v?y - v?y�20 b� quy?t c�n l?i s? gi�p b?n c�ch x�y d?ng h? th?ng, qu?n l� h? th?ng, m? r?ng h? th?ng, x�y d?ng ??i nh�m, ?�o t?o ??i nh�m, ....?? b?n kh�ng c�n th?c m?c g� v? vi?c x�y d?ng h? th?ng b�n l?.
 • *21 b� quy?t s? gi�p b?n nh?n l?y s? may m?n, s? th�nh c�ng trong l?p nghi?p v� gi?m r?i ro ??n m?c th?p nh?t.

??C BI?T

1. B� quy?t BI?T n�ng niu nh?ng g� t?o n�n s? Gi�u c� v� h?nh ph�c.

2. B� quy�t t?o d?ng s? gi�u c� v� h?nh ph�c nh? th? n�o.

3. B� quy?t ?�o t?o ??i nh�m b�n h�ng n�ng l?i nhu?n l�n h?n g?p 5 l?n.

4. B� quy?t thu� m?t b?ng kh�ng t?n ti?n m� c�n c� ti?n

5. B� quy?t t�m m?t b?ng thu?n l?i trong kinh doanh v� gi?m r?i ro ??n m?c = 0.

6. B� quy?t nh?n di?n ra nh�n vi�n l�m vi?c t?t ngay l?n g?p ??u ti�n.

7. B� quy?t c?n l� c� ng??i t�i t?i gi�p ch�ng ta.

8. B� quy?t thu h�t ngu?n nh�n l?c t�i gi?i v� kh�ng bao gi? b? ''ch?y m�u'' ch?t x�m kh?i doanh nghi?p c?a b?n.


9. B� quy?t,....21 b� quy?t t?t c? - m�nh mu?n trao cho b?n 100% ?? b?n x�y d?ng cho b?n m?t cu?c s?ng h?nh ph�c.


TH�NG TIN CHI TI?T KH�A 6

 • Th?i gian: 8h30 -21h30, 2 ng�y cu?i tu?n 8/2018.
 • ??a ?i?m: tr? s? H? th?ng N�n Xinh, 1021 Hu?nh T?n Ph�t, Qu?n 7, TPHCM.
 • ??C BI?T: ?U ?�I MI?N PH� cho 30 ng??i ??ng k� ??u ti�n ??n h?t th�ng 8/2018.
  **??c bi?t ch�ng t�i s? m?i b?n d�ng mi?n ph� 3 bu?i (s�ng - tr?a - t?i) trong 2 ng�y h?c,�v� v?y b?n tranh th? ??ng k�, ch�ng t�i s? s?p x?p ?u ti�n ch? ng?i cho b?n tr??c v� s? ?i?n b�o tr??c cho b?n ng�y gi? c? th?, ?? b?n s?p x?p th?i gian ??n v?i ch�ng t�i ?? h?c ph?n ''N?N M�NG TRI?U PH�'' mi?n ph�
 • HOTLINE: 0937 17 47 27 (Anh Gi�c)


C?M NH?N H?C VI�N C�C KH�A TR??C


TH�NG TIN�DI?N GI?

M�nh t�n B�i V?n Gi�c - chuy�n m�n K? S? X�y D?ng, m�nh nh? nh?ng b� quy?t ?� l?p ???c m?t h? th?ng c� t�n l� N�n Xinh, hi?n c� 10 c?a h�ng trong TPHCM + 1 C�ng Ty CPXD H?p H�a Ph�t v?i ph??ng ch�m x�y nh� ch?t l??ng, bao th?m n?t tr?n ??i (xaynhachatluong.com) �v� v?i t�i s?n t?o l?p ???c, ph?n l?n nh? h? th?ng b�n l? N�n Xinh, t? l�c ? qu� Qu?ng Ng�i v�o TPHCM h?c, nh? bao sinh vi�n xa nh� kh�c, tr?i qua 3-5 n?m g?y d?ng v� ph�t tri?n, m�nh c� m?t s? th�nh c�ng ngo�i s?c t??ng t??ng c?a b?n th�n v� gia ?�nh.
M�nh n�i nh?ng ?i?u tr�n ?? b?n vui c�ng m�nh. V� m?t ng??i xu?t th�n ch? c� tr�i tim y�u th??ng v� kh?i �c bi?t h?c h?i v� ch? sau th?i gian ng?n 3-5 n?m, m�nh ?� l?p ???c m?t h? th?ng t?o ra m?t gia t�i - m�nh r?t h?nh ph�c v� sung s??ng. M�nh v?n d?ng 21 b� quy?t ?? l�m n�n ?i?u n�y, v� n� hay, v� n� vi di?u, th? n�n m�nh mu?n truy?n n� cho b?n, gi�p b?n c?ng th�nh c�ng nhanh ch�ng.

Nh?ng b� quy?t m�nh chia s? v? con ???ng th�nh c�ng, m� m�nh ?� ?i qua, th?t t�nh ?? c� n�, m�nh ?� tr?i nghi?m v� n?m ?au th??ng, m�nh ?� ph?i tr? gi� ??t v? th?i gian - ti?n b?c - v� c� khi ?nh h??ng ??n c? t�nh m?ng, t�nh truy?n l?i cho con ch�u, g?i l� b� quy?t truy?n ??i nh?ng b?n ?.

Khi cu?c s?ng ban t?ng cho m�nh qu� nhi?u ?i?u t?t ??p, m�nh c?m th?y ph?i l�m m?t ?i?u g� ?� th?t � ngh?a cho cu?c ??i n�y - v� cu?i c�ng r?i ai c?ng ch?t ?i, m�nh th?t s? may m?n c� ???c h?nh ph�c v� th�nh c�ng tr�n cu?c ??i n�y.�V� v?y, m�nh ph?i�c� tr�ch nhi?m chia s? nh?ng ?i?u m�nh bi?t cho nhi?u ng??i.
"C�I B?N CHO ?I L� C�I B?N NH?N L?I" ,m�nh mu?n B?N GI�U C� - M�NH MU?N B?N H?NH PH�C h?n M�NH, n�n M�NH m?i chia s? cho c�c B?N, khi B?N c� h?t nh?ng b� quy?t n�y, B?N c? l�m ?�ng theo, B?N s? c� cu?c s?ng gi�u c�, h?nh ph�c th?t s? v� nhanh ch�ng. C?m ?n b?n ?� ??c v� c?m th�ng.
M�nh t�n B�i V?n Gi�c - m�nh k�nh ch�c Qu� V? v� C�c b?n�''t?ng gi�y t?ng ph�t nh?n ra l?i l?m c?a m�nh m� s?a''N?u quan t�m h�y ??ng k� gi? ch?:
 

Tin t?c quan tr?ng

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDFInEmail

.??o ??c x h?i ?ang xu?ng c?p tr?m tr?ng...

.Ph?n l?n gi?i tr? Vi?t Nam hi?n nay:

Con trai thch ch?i b?i, l??i lao ??ng nh?ng l?i thch h??ng th?. (c?ng hi?n r?i m?i c h??ng th? ch?)

Con gi se sua, ?n m?c h? hang ph?n c?m, xem nh? vi?c gi? gn trinh ti?t - l??i lao ??ng nh?ng thch h??ng th?. (tr?i ban cho bao nhiu v? ??p c?a ng??i con gi l khoe ra h?t - (?n m?c thi?u v?i), con trai ni khen t?ng m?y cu l m m?n v cho h?t thn xc, xem nh? vi?c gi? gn cho ch?ng con trong t??ng lai)

X h?i ngy cng v?n minh - khoa h?c k? thu?t tin ti?n, gi?i tr? th? gi?i lun c nh?ng pht minh m?i, gi?i tr? Vi?t Nam ch? mong c? g?ng h?c h?i ?? s? d?ng thnh th?o nh?ng pht minh c?a khoa h?c l m?ng r?i, v?y m ring nh?ng ci r?t ph? bi?n nh? : tin h?c v ngo?i ng? th m t?t. ton h?c th c?ng tr? ch?a rnh, ch? vi?t th x?u t?, ?i h?c th qun v? qun vi?t su?t m con dao g?m th lc no c?ng mang theo bn mnh - gi?ng ki?m khch ngy x?a c? mang g??m theo bn mnh su?t - th?t x?u h? cho cho cc v? ngy ?, mnh th? ngh? m xem ai l?i ?i ?u c?ng mang theo ki?m - xem phim vui d?y thi ch? suy ngh? th?t k? m?y anh mang theo g??m ki?m ny th?t x?u h? qu ?i, ai l?i ?i ?u c?ng mang theo k k bn ng??i,...v qun ?n th ?? ki?m trn bn,...

"H?c hnh ba ch? lem nhem

Ra ???ng th?y gi (trai) th thm nh? nhung"

Gia ?nh lm nng m b?n thn ch?a bi?t xu?ng ru?ng l g.

Cha M? c? g?ng ti?t ki?m ???c 20 tri?u, g?i ti?t ki?m ngn hng v?i li xu?t hi?n nay (10/2012) 9%/n?m th 1 thng ch? ???c 150.000? v?y m th?ng con trai d?n b?n b v qun u?ng cafe v nh?u nh?t con s? 150.000? ch? b?ng 1/3 s? ti?n th?c tr? cho 1 b?a vui vui c?a n.

Cha m? khng dm nh? n vi?c g, ch? v?i m?t mong ??c l ?? dnh th?i gian cho n h?c bi v?y m c? ngy m ci ?i?n tho?i nh?n tin - t?i ch nh? g?i ?i?n cho b?n gi su?t ?m th th?m to nh? khng ch?u ng? nn sng ng? rng t?i 10h m?i d?y m d?y xong r?i ng??i ??u tin m ch nh? ? l c b?n gi kia, ch c? ngh? ai c?ng nh? ch, ch l?i g?i ?i?n h?i, "..b x ng? d?y ch?a? ?n sng ch?a b x yu?..."

....

Ph?n ?ng gi?i tr? hi?n nay s?ng bm, s?ng g?i vo gia ?nh v khng bi?t t? l?p, c?ng m?t ph?n l?n do s? gio d?c c?ng chi?u thi qu c?a cc b?c lm cha lm m?.

X h?i cng pht tri?n th t? n?n cng nhi?u theo, cc b?c lm cha lm m? ph?i bi?t d?y con t? nh? bi?t n trnh nh?ng ?i?u x?u, h?c h?i nh?ng ?i?u t?t, trnh v?n ho ph?m ??i tr?, khuy?n khch ??c sch Thnh hi?n, ...n?u cc b?c sinh thnh khng bi?t d?y lm sao cho t?t th c m?t cch r?t hay l g?i con v cha trong nh?ng d?p kho tu ma h, ?? cc th?y trong cha d?y d?, ...nh? cng d??ng th??ng xuyn v theo Ph?t php th ??a con c?ng t? nhin ngoan theo do s? ph h? ?? tr c?a nh sng Ph?t php.(nh? tm hi?u k? cha no t?t, th?y no t?t m?i g?i g?m nh - ph?n ?ng cha l t?t nn c?ng yn tm)

Ai l?i khng mu?n con mnh c hi?u v?i mnh, ai khng mu?n con mnh h?c gi?i ngoan hi?n,...ai l?i khng mu?n con mnh thnh ??t,..ch? c m?t cch ch?n nh?t l cc b?n th??ng xuyn d?n con v cha lm cng qu? v cng d??ng Tam b?o, Ph?t php nhi?m mu s? gia h? ?? tr cho gia ?nh cc b?n, hy th??ng xuyn theo di nh?ng kho tu ph?t php ?? g?i con v cha,...???c nh? v?y b?n khng ph?i lo khi con b?n l?n ln ?i h?c xa hay lm ?n xa s? khng xa ?o?, h? h?ng,... con b?n s? hi?u nhn qu? bo ?ng l g th t? nhin chng s? t?t ??p ln, pht tri?n ln, v s? yu qu lao ??ng , sing n?ng c?n c , ch?u th??ng ch?u kh,...? ?u , ?i ?u lm g ai c?ng th??ng , c?ng gip ??.

Lc ?, b?n khng nh?ng khng lo g cho con b?n m n cn lo l?ng cho b?n c hi?u v?i b?n, v s? xu?t hi?n c?a n ? b?t c? n?i ?u ??u ??a l?i ni?m vui v h?nh phc cho m?i ng??i v b?n th?t t? ho khi mang n?ng ?? ?au, s? sinh thnh d??ng d?c v d?y d? khng u?ng ph v con b?n s? gp ph?n t?o nn ph??c ??c cho gia ?nh v chnh b?n thn b?n - con b?n s? l m?t ??a con r?t c?n cho x h?i - cho ??t n??c hi?n ho ny.

www.NNXINH.com.vn

Ti g?o c?a m?

(N?u b?n r?i n??c m?t sau khi ??c tc ph?m ny, hy m?nh d?n ni ln l?i yu th??ng dnh cho m? c?a mnh v chia s? v?i cc b?n khc nh!)

Ci ngho ci ?i th??ng tr?c trong ngi nh nh? ny, nh?ng d??ng nh?, n?i c? c?c b?n hn ?y khng bung tha h?. C?u con trai b?t ??u c?p sch ??n tr??ng c?ng l lc n?i m?t mt l?n b?ng nhin ?? ?p xu?ng ??u h?. Cha qua ??i v c?n b?o b?nh. Hai m? con t? tay mnh mai tng cho ng??i ch?ng, ng??i cha v?n s?.
Ng??i m? ga b?a ? v?y, ch? quy?t khng ?i b??c n?a. Ch? bi?t, by gi? ch? l ch? d?a duy nh?t cho con trai mnh. Ch? c?m c?i, ch?m ch? gieo tr?ng trn th?a ru?ng ch?t h?p, ti s?n qu gi nh?t c?a hai m? con ch?. Ngy qua ngy, n?m n?i n?m, nh?ng t?m gi?y khen c?a c?u con trai hi?u h?c dn kn c? b?c t??ng vi nham nh?. Nhn con trai ngy m?t l?n ln, ngoan ngon, h?c hnh gi?i giang, n??c m?t b?ng l?n trn g m ch?.

H?c h?t c?p hai, c?u thi ??u vo tr??ng c?p ba tr?ng ?i?m c?a thnh ph?. Gnh n?ng l?i o?n ln vai ng??i m?. Th? nh?ng khng may thay, khi gi?y bo trng tuy?n v? ??n tay c?u c?ng l lc m? c?u ng b?nh. C?n b?nh qui c lm ch? li?t n?a chi d??i. V?n l lao ??ng chnh c?a gia ?nh, gi? ch? ch?ng th? ?i l?i bnh th??ng nh? x?a n?a ni chi ??n chuy?n lm nng. C?u b v?n hi?u chuy?n, th??ng m? v?t v?, c?u xin ngh? h?c:

M? ny, con ngh? h?c thi, ? nh lm ru?ng thay m?. ?i h?c, ti?n ?u m ?ng h?c ph, ti?n sinh ho?t ph, l?i cn m?t thng n?p 15 cn g?o n?a, nh mnh bi?t l?y ?u ra.

C th? no con c?ng khng ???c b? h?c. Con l ni?m t? ho c?a m?. Ch? c?n con ch?m ch? h?c hnh, cn nh?ng vi?c khc, con khng ph?i b?n tm.

Hai m? con tranh lu?n r?t lu, c?u kin quy?t khng ?i h?c n?a v khng mu?n m? mnh kh?. C?u tr? nn ngang b??ng v l l?m. Ph?i ??n khi nng n?y qu khng ki?m ch? ???c, m? c?u gi? tay tt c?u m?t ci vo m, c?u m?i s?ng ng??i l?i. ?y l ci tt ??u tin trong ??i c?u con trai m??i su tu?i. M? c?u ng?i th?p xu?ng ??t v khc n?c n?

Nghe m?, c?u kh?n gi vo tr??ng nh?p h?c. Lng c?u n?ng tr?u. Ng??i m? ??ng l?ng h?i lu, nhn bng con trai khu?t d?n

t lu sau, c m?t ng??i m? l?c l vc bao t?i d?a, chn th?p chn cao ??n phng gio v?. Ch? n?p g?o cho con trai. Ch? l ng??i ??n mu?n nh?t. ??t bao g?o xu?ng ??t, ch? ??ng th? h?n h?n m?t h?i lu r?i nem np ?i vo.

Th?y Hng phng gio v? nhn ch?, ni:

-Ch? ??t ln cn ?i. M? ti g?o ra cho ti ki?m tra.

Ch? c?n th?n tho ti.

Li?c qua ti g?o, hng lng my c?a th?y kh? cau l?i, gi?ng l?nh b?ng:

-Th?t ch?ng bi?t nn ni th? no. Ti khng hi?u sao cc v? ph? huynh c? thch mua th? g?o r? ti?n ??n th? cho con mnh ?n. ??y, ch? xem. G?o c?a ch? l?n l?n ?? th?, v?a c g?o tr?ng v?a c g?o l?c l?n g?o m?c xanh ??, c? cm g?o n?a, ?y cn c c? ng n?a Th? h?i, g?o th? ny, chng ti lm sao m n?u cho cc em ?n ???c. Th?y v?a ni v?a l?c ??u.

Nh?n vo.

Th?y ni, khng ng?ng ??u ln, ?nh d?u vo b?ng tn c?a h?c sinh.

M?t ng??i m? ?? ?ng ln. Ch? kh? khng ??n bn th?y ni:

-Ti c 50.000 ??ng, th?y c th? b? sung vo thm cho chu ?? ph? ti?n sinh ho?t ph ???c khng th?a th?y?

-Thi, ch? c?m l?y ?? ?i ???ng u?ng n??c.

Th?y ni v v?n khng ng?ng ??u ln nhn ng??i ph? n? t?i nghi?p ?ang loay hoay, kh? s?, m?t ?? ?ng ln, chn tay th?a th?i v ch?ng bi?t lm th? no. Ch? cho th?y r?i l?i b??c th?p b??c cao ra v?.

~*~

??u thng sau, ch? l?i ??n n?p g?o cho con trai. Th?y l?i m? ti g?o ra ki?m tra r?i l?i cau my, l?c ??u. Th?y c v? l?nh lng, c c?m:

Ch? l?i n?p lo?i g?o nh? th? ny sao? Ti ? ni ph? huynh n?p g?o g, chng ti c?ng nh?n, nh?ng lm ?n phn lo?i ra, ??ng tr?n chung nh? th? ny. Chng ti lm sao m n?u c?m cho ngon ?? cc em ?n ???c? Ch? ngh? th? xem, v?i lo?i g?o h? l?n th? ny, li?u chng ti c th? n?u c?m chn ???c khng? Ph? huynh nh? cc ch? khng th?y th??ng con mnh sao?

Th?y thng c?m. Th?y nh?n cho, ru?ng nh ti tr?ng ???c ch? c th? ! Ng??i ph? n? b?i r?i.

Th?t bu?n c??i ci nh ch? ny ! M?t m?nh ru?ng nh ch? c th? tr?ng ??n hng tr?m th? la th? sao? Nh?n vo ! Gi?ng th?y g?n t?ng ti?ng v v?n khng ng?ng ??u ln nhn ch?.

Ng??i m? im b?t, m?t ch? tr? nn tr?ng b?ch, nh?t nh?t. Ch? l nh c?m ?n th?y r?i l?i l?ng l? b??c th?p, b??c cao ra v?. Dng ch? liu xiu, ?? v?o trong ci n?ng tr?a h?m h?p nh? ?? l?a.

~*~

L?i sang ??u thng th? ba c?a k? n?p g?o. Ch? l?i ??n. V?n dng ?i xiu v?o, m? hi m??t m?i trn trn, ??t ??m l?ng o c?a ng??i m? tr?. Bao g?o n?ng d??ng nh? qu s?c v?i ch?.

Th?y l?i ?ch thn m? ti g?o ra ki?m tra. L?n ny, nt gi?n d? in h?n trn m?t th?y. Th?y rnh r?t t?ng ti?ng m?t nh? nh?c ?? ng??i ph? n? ?y nh?:

Ti ? ni v?i ch? th? no. L?n ny ti quy?t khng nhn nh??ng ch? n?a. Ch? lm m? m sao ngoan c? khng thay ??i th? ny. Ch? mang v? ?i. Ti khng nh?n !

Ng??i m? th? ph?ch bao g?o xu?ng ??t. D??ng nh? bao n?i ?m ?c, ?au kh? v b?t l?c b? d?n nn bao ngy ??t nhin b?ng pht. Ch? khc. Hai hng n??c m?t nng h?i, chan ch?a trn g??ng m?t s?m h?n ln nt cam ch?u v cng qu?n. C l?, ch? khc v t?i thn v x?u h?. Khc v l?c b?t tng tm.

Th?y Hng kinh ng?c, khng hi?u ? ni g qu l?i khi?n cho ng??i ph? n? tr? khc t?m t?c ??n th?.
Ch? ko ?ng qu?n ln ?? l? ra ?i chn d? d?ng. M?t bn chn qu?t queo l?i.

Th?a v?i th?y, g?o ny l do ti Ti ?i ?n xin, gom gp l?i bao ngy m?i c ???c. Ch?ng gi?u g th?y, chn c?ng ti th? ny, ti lm ru?ng th? no ???c n?a. Chu n s?m hi?u chuy?n, ?i b? h?c ? nh gip m? lm ru?ng. Th? nh?ng ti kin quy?t khng cho, kin quy?t khng ?? con ti th?t h?c. C h?c m?i mong thot kh?i c?nh c? c?c ny. Nh ch? c hai m? con, cha chu m?t s?m Th?y th??ng tnh, th?y nh?n gip cho. Khng n?p g?o, con ti th?t h?c m?t !

Ng??i m? tr? ny ??u ??n ngy no c?ng th?. Tr?i cn t? m?, khi xm lng cn ch?a th?c gi?c, ch? l?ng l? ch?ng g?y, l mnh r?i kh?i thn. Ch? ?i kh?p hang cng,ng h?m xm khc xin g?o. ?i mi ??n t?i m?t m?i m th?m tr? v?. Ch? khng mu?n cho m?i ng??i trong thn bi?t.

L?n ny ng??i b? xc ??ng m?nh l?i l th?y Hng. Th?y ??ng l?ng h?i lu ri nh? nhng ?? ch? ??ng ln. Gi?ng th?y nh? nh? :

Ch? ??ng ln ?i, ng??i m? tr? ! Ch? lm ti th?c s? b?t ng?. Ti ? c l?i khng ph?i v?i ch?. Thi th? ny, ti nh?n. Ti s? thng bo v?i tr??ng v? hon c?nh c?a em h?c sinh ny, ?? tr??ng c ch? ?? h?c b?ng h? tr? cho h?c sinh v??t kh.

Ng??i m? tr? ??t nhin tr? nn cu?ng qut v ho?ng h?t. Ch? g?n nh? ch?p tay l?y th?y. Gi?ng ch? van l?n:

Xin th?y. Ti c th? lo cho chu, d khng ?? ??y nh? cc b?n nh?ng ti lo ???c. Kh? m?y, v?t v? m?y ti c?ng ch?u ???c. Ch? xin th?y ??ng cho chu hay chuy?n ny. ?y l b m?t c?a ti, mong th?y gi? kn gim cho.

Ch? knh c?n ci ??u cho th?y nh? ng??i m ch? mang m?t hm ?n l?n, ??a tay qu?t m?t r?i l?i n?ng nh?c, liu xiu ra v?.

Lng th?y xt xa.

Th?y Hng ?em cu chuy?n c?m ??ng ny bo v?i hi?u tr??ng. Ban gim hi?u tr??ng gi? b m?t ny tuy?t ??i. Nh tr??ng mi?n ph ton b? h?c ph v sinh ho?t ph cho c?u h?c sinh c hon c?nh ??c bi?t ny. Ngoi ra,h?c l?c c?a c?u r?t kh, ?? tiu chu?n nh?n ???c h?c b?ng c?a tr??ng.

Cu?i c?p, c?u d?n ??u trong danh sch nh?ng h?c sinh xu?t s?c c?a tr??ng. C?u thi ??u vo tr??ng ??i h?c danh ti?ng nh?t c?a Th? ?. Trong bu?i l? vinh danh nh?ng h?c sinh ?u t, khi tn c?u ???c x??ng ln ??u tin, m? c?u l?ng l? ??ng ? m?t gc khu?t, m?m c??i sung s??ng.

C m?t ?i?u r?t l? r?ng trn sn kh?u hm ?y, c ba bao t?i d?a s s ???c ??t trang tr?ng ? m?t gc pha ngoi cng, n?i m?i ng??i c th? d? dng nhn th?y nh?t. Ai c?ng th?c m?c,khng hi?u bn trong ?y ch?a th? g.

Trong bu?i l? trang nghim ?y, th?y hi?u tr??ng r?t xc ??ng v k? l?i cu chuy?n ng??i m? tr? ?i ?n xin nui con h?c thnh ti.
C? tr??ng l?ng ?i v xc ??ng. Th?y hi?u tr??ng ra d?u cho th?y Hng phng gio v? ??n m? ba bao t?i ?y ra. ? l ba bao g?o m ng??i m? v?i ?i chn t?t nguy?n l?n l?i kh?p n?i xin v?.

Th?y ni:

?y l nh?ng h?t g?o mang n?ng m? hi v n?ng tnh c?a ng??i m? yu con h?t m?c. Nh?ng h?t g?o ?ng qu ny, ti?n, vng c?ng khng th? mua n?i. Sau ?y, chng ti knh m?i ng??i m? v? ??i ?y ln sn kh?u.

C? tr??ng l?i m?t l?n n?a l?ng ng??i ?i v kinh ng?c. C? tr??ng d?n m?t v? pha ng??i ph? n? chn ch?t, qu ma ?ang ???c th?y Hng du t?ng b??c kh nh?c b??c ln sn kh?u.

C?u con trai c?ng quay ??u nhn l?i. C?u h h?c mi?ng kinh ng?c. C?u khng th? ng? r?ng ng??i m? v? ??i ?y khng ai khc chnh l ng??i m? thn yu c?a c?u.

Chng ti bi?t, k? ra cu chuy?n ny s? khi?n c?u h?c sinh ?u t nh?t tr??ng b? ch?n ??ng r?t m?nh v? tm l. Th? nh?ng, chng ti c?ng m?n php ???c ni ra v ? l t?m g??ng sng, t?m lng yu th??ng con v b? b?n c?a ng??i m?. ?i?u ? h?t s?c ?ng qu v ?ng ???c trn tr?ng v cng. Chng ti mu?n thng qua cu chuy?n c?m ??ng ny, gio d?c cc em h?c sinh thn yu c?a chng ta v? ??o ??c v l?i s?ng, v? tnh ng??i v nh?ng ngh?a c? cao ??p. Hm nay, m?t l?n n?a chng ta vinh danh nh?ng ng??i cha, ng??i m? ? c?ng hi?n, hy sinh c? ??i mnh v t??ng lai con em

Gi?ng th?y hi?u tr??ng ??u ??u, ?m p v h?t s?c xc ??ng. Tai c?u ?i, c?u ch?ng nghe th?y g n?a c?,m?t c?u nhe n??c. M? c?u ??ng ?, g?y g, kh?c kh?, mi tc ? s?m ?i?m b?c, m?t b c?ng chan ch?a ni?m h?nh phc v nh m?t ?m p, yu th??ng ?y ?ang h??ng v? pha c?u v?i ci nhn tru m?n.

Ng??i ph? n? ?y run run v ch?a bao gi? ??ng tr??c ?m ?ng. Run run v nh?ng l?i t?t ??p m th?y hi?u tr??ng ? ginh cho mnh. V?i ch?, ??n gi?n, t?t c? ch? xu?t pht t? tnh yu bao la m ch? ginh cho con trai. Ch? khng ngh? ???c th? no l s? hy sinh hay ??o l l?n lao ?y.
C?u con trai cao l?n ??ng v?t d?y, ch?y ln m ch?m l?y m? m m?u mo khc thnh ti?ng:

M? ?i ! M? c?a con)

 1. Cu chuy?n qu xc ??ng, ch?c c l? ai ??c m khng c?m ??ng l chuy?n l? Vi?t Nam.

 2. Tnh c?m c?a Cha M? dnh cho con l v b? b?n, ?i kh?p th? gian khng ai t?t b?ng M?, Gnh n?ng cu?c ??i khng n?ng gnh h?n Cha

 3. Th??ng m? qu! Cm ?n M? Ng??i ? m?t ??i kh? v chng con.

 4. Xc ??ng qu,??c m c? mnh ngh?n ??ng.Th??ng b? m? nh?t trn ??i ny

 5. Bi vi?t lm ti nh? m? khn cng, ti c?ng nh? lng m? bao la nui n?ng ti nn ng??i.
  mun ??i m? knh yu !

 6. Me oi! con yeu me nhat tren doi. Nhi?u lc con ? lm m? bu?n, con xin loi me nhieu.


 7. C?m ?n m? .su?t c? cu?c ??i m? ? v?t v? v chng con

 8. C?m ?n ti nh?n ???c cu chuy?n ny,th?t c?m ??ng, c tnh gio d?c cao. Hy gio d?c con chu mnh b?ng nh?ng cu chuy?n c?m ??ng nh? th? v th? h? tr? ngy nay, qu sung s??ng ch?a hi?u r gi tr? c?a cu?c s?ng.


 9. ??c m n??c m?t c? tun rng rng.
  cm ?n 51deal ? g?i cu chuy?n th?t c?m ??ng, th?t ngh?a trong cu?c s?ng ny. Ti s? tch l?y nhi?u cu chuy?n gio d?c th?t hay ? gio d?c con chau mnh. cu chuy?n th? ny c b?n ti?ng anh khng, g?i cho Lan b?n ti?ng anh v?i.cm ?n 51deal nhi?u l?m nha. Thn m?n cho 51 deal.
  Bi Th? Kim Lan.

   

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDFInEmail

Con s? ny ???c qu?n l th? tr??ng TP HCM ??a ra trong m?t cu?c h?p v?i lnh ??o TP HCM.

Theo c? quan qu?n l th? tr??ng TP HCM, m? b?o hi?m km ch?t l??ng by bn cng khai trn l? ???ng, gi ch? 25.000-35.000 ??ng m?t ci, ki?u dng r?t th?i trang v thu ht gi?i tr?.

"Tuy nhin, trn 80% m? b?o hi?m trn th? tr??ng hi?n nay khng ??t nhi?u tiu chu?n ch?t l??ng. Nhi?u c? s? s?n xu?t chui trong h?m, c? 5 ngy hay m?t tu?n l chuy?n ??a ?i?m khc, t?c ?? rp m? d?m r?t nhanh, ch? 1-2 pht l xong m?t ci", ng L Ng?c Th?ng, ??i tr??ng ??i qu?n l th? tr??ng 3A TP HCM ni trong cu?c h?p sng 28/9 v?i lnh ??o TP HCM.

??i s? hng Vi?t - di?n vin Quy?n Linh cho r?ng nhi?u ng??i s? d?ng m? d?m l do ch?a th?c ???c v? vi?c b?o v? tnh m?ng c?a mnh. "Tr? em, ng??i l?n ??u ph?i ??i m? an ton, m? ch?t l??ng", ngh? s? nh?n xt.

Gim ??c Trung tm k? thu?t ?o l??ng tiu chu?n ch?t l??ng 3 cho bi?t hi?n ch? c 15 ??n v? s?n xu?t m? b?o hi?m l c uy tn ch?t l??ng trong n??c. M?t khc trong 2 n?m nay, m? b?o hi?m ? tr? thnh "sn ch?i" hng n?i khi khng c m?t l hng no ???c nh?p kh?u.

Theo cc chuyn gia trong l?nh v?c ny, th?i gian g?n ?y m? d?m xu?t hi?n nhi?u chiu "qua m?t" c? quan ch?c n?ng nh? pha trong m? ghi nh?ng dng ch? nh?: m? khng dnh cho cho ?i mt, m? dnh cho ng??i ?i b?, ch?i th? thao... UBND TP HCM v?a giao S? Khoa h?c Cng ngh? ch? tr ph?i h?p v?i cc ??n v? lin quan ?? xu?t, tham m?u cho ?y ban ch? ??o tri?n khai cc bi?n php ki?m tra ch?t l??ng m? b?o hi?m ng??i ?i xe g?n my t?i ch?, c?a hng

Kin C??ng - Vnexpress

 

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDFInEmail

M? b?o hi?m v?ng ra kh?i ??u khi va ch?m giao thng, b? l?t ng??c ra sau gy ??p m?nh khi t gy ch?n th??ng c?t s?ng c?, b? cc m?nh nh?a c?a m? c?m su vng m?t gy v? xoang trn, xoang hm l ghi nh?n v? ch?n th??ng hm m?t do TNGT c?a nhi?u b?nh nhn (BN) nh?p Khoa C?p c?u B?nh vi?n (BV) Ch? R?y v BV Nguy?n Tri Ph??ng trong d?p T?t d??ng l?ch v?a qua.
Ch?n th??ng s? no do TNGT v?n gia t?ng, ?ng ch t?i cc khoa c?p c?u BV trn, tnh tr?ng ch?n th??ng s? no (CTSN), ch?n th??ng hm m?t do TNGT c chi?u h??ng t?ng h?n h?n.

Ngy 4/1, bc s? Ph?m Ch D?ng - Tr??ng khoa c?p c?u BV Ch? R?y cho bi?t: "T? 30/12/2011 t?i 3/1/2012 ? c 384 b?nh nhn ph?i nh?p khoa c?p c?u BV Ch? R?y do TNGT. Trong ? 263 ca l CTSN, nhi?u ca ph?i m? c?p c?u ngay t?i khoa ?? c?u s?ng b?nh nhn. Ch?a bi?t nguyn nhn g nh?ng m?t ?i?u r?t r ? l do th?c tham gia giao thng. So v?i n?m ngoi s? ca TNGT d?p l? v?a qua ? t?ng v?t. N?m 2010-2011 trong 3 ngy T?t d??ng l?ch ch? ghi nh?n 248 ca TNGT, trong ? 178 ca CTSN".

Cao ?i?m nh?t t?i BV Ch? R?y l ngy 1/1/2012, t? 5h sng t?i 22h, khoa ? ti?p nh?n 148 ca TNGT, trong ? 103 ca CTSN. 10/27 ca ph?i m? c?p c?u l TNGT v?i nhi?u ca t?n th??ng n?ng. Tr??c ? vo 2 ngy 30 v 31/12/2011 khoa c?ng ti?p nh?n 167 ca TNGT.

??c bi?t trong ngy 1 v 2/1/2012 ? c 4 ca t? vong do TNGT (1 ca CTSN, 1 ca ch?n th??ng hm m?t), ??u l b?nh nhn t? tuy?n t?nh chuy?n ln. C 2 b?nh nhn t? vong ngay trn ???ng c?p c?u t?i BV: 1 BN t? C?n Giu?c (Long An) v m?t b?nh nhn t? Ti?n Giang chuy?n ln.

T?i Khoa Ngo?i th?n kinh BV Nguy?n Tri Ph??ng, BS L ??c ??nh Min c?ng cho hay, s? ca nh?p vi?n do TNGT n?m nay t?ng cao. Nh?t l s? ca TNGT gy ch?n th??ng vng hm m?t t?ng h?n h?n. C nh?ng ngy khoa ny ti?p nh?n li?n 6 ca do TNGT ch?n th??ng hm m?t.

Khoa C?p c?u B?nh vi?n Ch? R?y ngy 4/1. ?nh: Huy?n Nga

Hi?n khoa c?ng ?ang ?i?u tr? cho nhi?u ca kh n?ng nh? b?nh nhn Kim Hi?n (17 tu?i, ng? t?i TP HCM) v?i t?n th??ng v? xoang trn, v? x??ng ?, g?y khung g m; b?nh nhn K.Q. Nam (ng? TP HCM) v?i TNGT g?y v? x??ng hm gy t? mu trong xoang, v? thnh ngoi h?c m?t tri

Theo BS Min, nh?ng tr??ng h?p ch?n th??ng hm m?t nh? trn sau ?i?u tr? ngo?i th?n kinh bu?c ph?i ti?p t?c nhi?u ??t ?i?u tr? v ph?u thu?t t?i BV r?ng hm m?t, khoa th?m m?, khoa tai m?i h?ng v?i nhi?u ca m? h?i ch?n gi?a cc bn ?? ghp da, ti t?o ph?c h?i khun m?t cho b?nh nhn r?t lu v t?n km, do vng t?n th??ng nhi?u khi gy bi?n d?ng khun m?t

Ring v?i nh?ng ca ch?n th??ng hm m?t km ch?n th??ng vng c?t s?ng c?, do khi ???c c?p c?u ngoi ???ng khng ?ng ph??ng php, b?nh nhn th??ng ???c b? s?c ln t?n th??ng vng c?t s?ng c? b? l?ch, gy chn p dy th?n kinh c th? gy li?t ho?c khi c?p c?u b?nh nhn ch? ???c ch t?i vi?c c?m mu m khng ???c c?p c?u ???ng th? c?ng c khi gy ph no do thi?u xy.

"V? xoang trn, v? hm m?t th?c s? khng qu n?ng n?, b?nh nhn vo v?n t?nh nh?ng ch?y mu m?i, gy bt t?c ???ng th?, x??ng ph n? gy bi?n d?ng vng m?t hm m?t, gy chn p ln nhi?u dy th?n kinh vng m?t b?nh nhn b? t?n th??ng tm l sau ny nh?t l v?i n?. Kh ha nh?p cu?c s?ng, do ng?i ti?p xc v?i m?i ng??i xung quanh", BS Min phn tch.

C?ng theo BS Min, ch?a c kh?o st nghin c?u c? th? nh?ng th?c t? cho th?y vi?c ph? bi?n ??i m? b?o hi?m n?a ??u nh? hi?n nay ch?a c tc d?ng b?o v? hon ton cho m?i ng??i khi l?u thng. Bn c?nh ?, nhi?u ng??i khi x?y ra TNGT m?i n h?n v ?eo dy m? b?o hi?m b? l?ng, ?eo dy cho c, khi t xu?ng sau va ch?m giao thng m? v?ng ra kh?i ??u ho?c b? chnh ph?n nh?a, s?t c?a m? khi v? c?m th?ng vo vng m?t, vng c?.

Nhi?u ca ch?n th??ng hm m?t do TNGT gy g?y cung g m ph?i b?t vt c? ??nh sau m?, ?i?u tr? cc t?n th??ng v?i s? can thi?p c?a nhi?u chuyn khoa m?i c?u ???c b?nh nhn


Huy?n Nga - Cand


   

Các bài viết khác...