LỊCH VIỆT

Vdict

Tra t? ?i?n:

 

Phật pháp

Ng? gi?i

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDFInEmail

1. Khng st sinh,

2. Khng tr?m c??p,

3. Khng t dm,

4. Khng ni d?i,

5. Khng dng ch?t gy nghi?n.

Ng? gi?i l n?m gi?i, n?m ?i?u ng?n c?m, ph?i gi? c?a ng??i Ph?t t? t?i gia. S? d? ??c Ph?t ??t ra n?m gi?i, v Ngi mong mu?n cho ng??i Ph?t t? t?i gia h??ng ???c q?a bo t?t ??p. Ng??i Ph?t t? khng th? ch? th? Tam Quy m khng tr Ng? Gi?i. Ng??i ? quy y l ? b??c m?t n?c thang ??u tin, n?u khng gi? gi?i c ngh?a l d?ng l?i t?i ?, khng ti?n b??c t?i n?a. N?m gi?i ny khng nh?ng ?? ti?n b??c trn ???ng gi?i thot, m cn ?em l?i tr?t t?, an vui, ha bnh cho gia ?nh, x h?i. Ng??i Ph?t t? t?i gia ? quy y gi? t? m?t t?i n?m gi?i sau ?y: 1/- Khng st sinh, 2/- Khng tr?m c??p, 3/- Khng t dm, 4/- Khng ni d?i, 5/- Khng dng ch?t gy nghi?n. ??c Ph?t khng b?t bu?c ng??i Ph?t t? ph?i tun theo tri?t ??, c?ng khng h?m d?a n?u khng tun theo th ph?i b? ch?u hnh ph?t, c gi? gi?i hay khng l ty thu?c m?i ng??i t? li?u l?y. ??o Ph?t khc v?i cc Tn Gio khc m?t ph?n l ? ?i?m ny. N?m gi?i l n?m thnh tr ng?n ch?n cho chng ta ??ng ?i vo ???ng c, l n?m hng ro c?n cho chng ta kh?i r?i vo v?c su t?i l?i. ?? hi?u r t??ng t?n, chng ta l?n l??t phn tch t?ng gi?i m?t.

1. Khng st sanh

Khng st sinh bao g?m khng gi?t h?i t? con ng??i ??n sc v?t l?n nh? voi, ng?a, tru, b v.v, cho ??n cc loi nh? b nh? cn trng, su b?, ki?n v.v Khng nh?ng khng gi?t h?i m cn khng lm t?n th??ng ?au ??n con ng??i v cc loi. Ng??i Ph?t t? c?ng khng b?o ng??i khc, by m?u k? cho ng??i khc lm cc vi?c hnh h?, gi?t h?i chng sanh cc loi. Khi th?y ng??i khc ?nh ??p, st h?i con ng??i v sc v?t th sinh lng th??ng xt v khuyn can ng?n c?n. S? gi? gi?i khng st sinh nh?m m?c ?ch b?o v? cng b?ng, m?i chng sanh ??u mu?n s?ng s? ch?t, m?i chng sanh ??u c Ph?t tnh nh? nhau. Gi? gi?i st sinh l nui d??ng lng t? bi, ng??i c lng nhn khng n? st h?i ng??i hay v?t. Gi? gi?i st sinh trnh ???c nhn q?a bo ?ng, v n? mu s? ph?i tr? b?ng mu khng ? ki?p ny th ? ki?p sau, nh? v?y nghi?p on xoay v?n khng c ngy ch?m d?t. T? tr??c ??n nay, loi ng??i ? gi?t h?i r?t nhi?u b?ng ?? th? ph??ng ti?n nh? lm l??i, cu v.v b?t c d??i n??c; lm b?y, cung tn, sng ??n gi?t loi c?m th trn khng, d??i ??t; v nh?t l dng ?? th? m?u m?o ?? gi?t h?i con ng??i l?n nhau. Ng??i gi? gi?i st sinh lun lun c tm an ?n, nt m?t hi?n ha. N?u m?i ng??i trn th? gi?i ??u gi? gi?i khng st sinh th th? gi?i khng cn chi?n tranh gi?t h?i n?a.

2. Khng tr?m c?p

Khng tr?m c??p c ngh?a l khng cho th khng l?y, t? nh c?a, ru?ng v??n, c?a c?i, ti?n b?c cho ??n cc v?t t? h?u nh? b. C?ng g?i l tr?m c??p, khi l?y c?a t? hay c?a cng, c?a cng ty hay c?a nh n??c, khi c??ng p ng??i ta b?ng v? l?c hay quy?n hnh, khi dng nh?ng th? ?o?n l?a g?t, m?u m?o v.v ?? ?o?t chi?m s? h?u, ti?n b?c nh? qu?t n?, gi?t h?i, ??u c? tch tr?, cn non ?ong thi?u, tr?n su l?u thu?, v.v c?ng nh? tr?m c??p khng khc. Tm l?i t?t c? cc vi?c gian tham, l?y c?a b?t chnh ??u l tr?m c??p. Ng??i Ph?t t? khng ???c by m?u k? cho ng??i khc tr?m c??p. Khi th?y ng??i khc lm cc vi?c tr?m c??p th ph?i khuyn b?o can gin. S? l?i ch c?a gi?i khng tr?m c??p l gi? ???c s? cng b?ng bnh ??ng gi?a ng??i v?i ng??i, m?i ng??i ??u c quy?n s? h?u ring t?, x h?i khng cng b?ng th kh t?n t?i lu di ???c. Khng tr?m c??p cn th? hi?n lng t? bi, v m?t ng??i ph?i c?c kh? ?? lm ra ti?n nui thn v gia ?nh v dnh d?m phng khi ?au y?u ho?c tu?i gi. N?u b? m?t s? ?au kh? v cng, tuy?t v?ng c khi ?i ??n t? t?. Chng ta nhi?u khi c?ng bu?n kh? v m?t c?a, xt ng??i khc c?ng v?? Chng ta khng mu?n ai tr?m c??p c?a mnh, th c?ng khng nn tr?m c??p c?a ng??i, ? l l? cng b?ng. Ng??i tr?m c??p, cho d c thot kh?i l??i php lu?t, nh?ng l??ng tm lc no c?ng lo s?, v nhn q?a nghi?p bo ? ki?p sau khng th? trnh kh?i. Ng??i khng gian tham, ??i ny s?ng yn ?n, ?i ?u c?ng c ng??i tin c?y, ??i sau ???c phc bo giu sang. V? x h?i, n?u m?i ng??i ??u khng gian tham tr?m c??p, th nh khng c?n ?ng c?a then ci n?a. Ni tm l?i: Gi?i ny lin quan ??n y?u t? ti chnh v?t ch?t. Vi?c duy tr s? cng b?ng (khng ph?i co b?ng) l t? t??ng c?t li. S? gian l?n b?t cng ph?i ???c lo?i tr?.

3. Khng t dm

Khng t dm l khng d? d? hay dng th? ?o?n ?? c??p v? ng??i khc, khng p bu?c ng??i khc ph?i th?a mn tnh d?c v?i mnh, khng hm hi?p ?n b, con gi. Ng??i Ph?t t? khng ???c xui b?o, by m?u cho ng??i khc lm vi?c t dm. C?ng khng vui, m cn ph?i khuyn can, ln n khi th?y ng??i lm ?i?u t dm. Khng t dm ?? b?o v? s? cng bnh, b?o v? h?nh phc cho gia ?nh mnh v gia ?nh ng??i, khng t dm cn trnh ???c on th v q?a bo x?u, v khng c s? on th no mnh li?t cho b?ng s? on th do l?a d?i tnh hay ph? tnh gy ra. N?u m?i ng??i ??u gi? gi?i t dm th gia ?nh ???c ??m ?m, x h?i c lun th??ng ??o l, khng c nh?ng s? th h?n ch?t chc v t dm n?a. M?c d Ph?t ch? c?m t dm, nh?ng gi?a v? ch?ng c?ng ph?i g?i l?, ?i?u ??, bi?t ti?t d?c, ?? cho thn ???c kh?e, tm ???c trong s?ch nh? nhng. Cn v?i ng??i xu?t gia th trnh h?n dm d?c.

4. Khng ni d?i

Ni d?i l ni lo, ni khng ?ng s? th?t, chuy?n c ni khng, chuy?n khng ni c lm cho ng??i nghe hnh ??ng sai v cng tai h?i. Khng ni d?i cn bao g?m c? ba ?i?u khc c?a mi?ng l khng ni l?i hai l??i, ?n cn (xc) hai ??u, lm cho hai ng??i khc ght nhau, th nhau. K? ti?p l khng ???c ni l?i thu d?t, thm b?t, c t xt ra nhi?u, ni chm ch?c, bng b?y lm cho ng??i nghe bu?n phi?n v kh?i t ni?m. Cn khng ???c ni l?i ??c c, th t?c, c?c c?n nh? nguy?n r?? ch?i m?ng th?m t? lm cho ng??i nghe s? hi ?au kh?. Ng??i Ph?t t? khng ???c xui b?o ng??i khc ni cc ?i?u nh? trn, v khi th?y ng??i khc ni nh?ng l?i khng ??p ?y th ph?i khng vui, v khuyn can ch bai ng??i ?y. Trong Kinh ??i Ph??ng Ti?n Ph?t Bo n, Ph?t b?o Tn Gi? A Nan, Th? gi? c?a Ph?t: Ng??i ta sinh ra ? ??i, h?a t? trong mi?ng m sinh ra, nn ph?i gi? gn c?a mi?ng h?n c? l?a m?nh, v l?a m?nh c ??t chy c?ng ch? ??t chy m?t ??i ny m thi, cn nh? ni c s? ??t chy trong v s? ki?p. L?a ch? ??t chy nh c?a, c?a c?i c?a th? gian, cn l?i ni c ??t chy b?y th? c?a c?i c?a Thnh nhn. V th?, ny A Nan, chng sanh h?a t? trong mi?ng m sinh ra, mi?ng l??i th?c l ba s?c t? b? vo mnh, l ci h?a ?? t? di?t mnh. Ph?t t? c?n gi? gi?i ny v ??o Ph?t l ??o c?a s? th?t nn ph?i tn tr?ng s? th?t, v nui d??ng lng t? bi, ng??i Ph?t t? ph?i trnh s? d?i tr l?a g?t ?? khng gy cho ng??i khc s? hi, bu?n phi?n, ?au kh?. ?y c?ng l ?? b?o t?n s? trung tn trong x h?i, m?i ng??i tin c?y, ?on k?t gi? cho x h?i ???c ?n c?, v n?u m?t x h?i khng ai tin ai th m?i cng vi?c t? nh? ??n l?n ??u th?t b?i.

5. Khng dng ch?t gy nghi?n

Gi?i c?m ny m?i nghe th?y c v? khng quan tr?ng, nh?ng xt k? th?y th?t quan tr?ng, chnh v u?ng r??u say m c th? gy ph?m b?n gi?i c?m nu trn l st sinh, c??p c?a, ni d?i, hi?p dm. Nh? th?i ??c Ph?t Ca Di?p c ng??i u?ng r??u say m ph?m gian v?i v? ng??i khc, r?i b?t g c?a ng??i ta gi?t lm th?t ?n, ??n khi ng??i ta h?i th ch?i l khng lm g c?. C?ng khng ???c p ng??i khc u?ng r??u ??n say m m?n, m?a tho, v khi th?y ng??i khc nghi?n r??u, nn ty lc m khuyn can. Gi?i c?m u?ng r??u cn bao g?m c? vi?c dng cc th? ma ty, v n c?ng lm cho tinh th?n ng??i s? d?ng m?t sng su?t minh m?n, m d?i, tm bnh tiu m?t. M?c d t?i say r??u ch?a ph?i l tc nghi?p, nh?ng v?n ph?i ch?u q?a bo cu?ng lo?n, m?t tr, ?in d?i ? ki?p sau. Ng??i khng u?ng r??u cn trnh ???c s? hao t?n ti?n b?c, thn t b?nh t?t, tr tu? t?ng tr??ng, tu?i th? cao, con ci kho? m?nh, v gia ?nh yn vui. Trong Kinh ??i Ph??ng Ti?n Ph?t Bo n, Ph?t cn l?u ng??i Ph?t t? t?i gia gi? n?m gi?i khng lm cc ngh? nh?:

  • Khng lm ngh? nui, bun bn sc sinh, n?u c nui sc v?t, sau khi th? Ng? gi?i ???c php bn nh?ng khng ???c bn cho nh ?? t?.
  • Khng lm ngh? ch? t?o, bun bn cung tn, ?ao ki?m, sng ??n, mn bom, v.v, ngh?a l t?t c? cc th? dng vo vi?c gi?t ng??i, kh?ng b?, chi?n tranh.
  • Khng lm ngh? s?n xu?t, bun bn cc lo?i r??u v cc lo?i ma ty.
  • Khng lm ngh? s?n xu?t ho?c bun bn hng gian, hng gi?, hng nhi, hng ha c ngu?n g?c khng l??ng thi?n...v...v do tr?m, c??p, bc l?t, khai thc lao ??ng n l?...v...v m c. V ?i?u ny chnh l ti?p tay cho t?i ph?m th?c hi?n hnh vi ph?m t?i. N?u khng mu?n ni l c?m ??u v k? c?m ??u trong t? ch?c t?i ph?m th??ng khng tr?c ti?p ph?m t?i m do c?p d??i th?c hi?n.

K?t lu?n: N?u Tam Quy l n?n t?ng th Ng? Gi?i l n?m b?c thang c?a ng??i Ph?t t? t?i gia b??c d?n ln Thnh q?a. Trong b??c ??u, n?u ng??i Ph?t t? gi? ?? n?m gi?i th t?t, n?u v s? rng bu?c ch?a th? gi? c? n?m gi?i, c th? gi? vi gi?i m mnh th?y th?c hnh ???c, r?i sau s? pht nguy?n gi? thm cc gi?i khc. N?u khng gi? ???c gi?i no th sao g?i ???c l Ph?t t?? C nh?ng ng??i khng ph?i l Ph?t t? cn c th? gi? ???c 3 gi?i khng tr?m c??p, khng ni d?i, khng u?ng r??u, hu?ng chi l m?t Ph?t t? mu?n v??t ln trn ??i t?m th??ng c?a th? nhn. M?t Ph?t t? khng gi? ???c gi?i no th ch?a ph?i l ng??i Ph?t t?. Ng??i gi? gi?i s? ???c an vui kh?e m?nh s?ng lu, ki?p sau s? ???c sinh ln ci tr?i mu?n g ???c n?y, ho?c sinh l?i ci ng??i ? n?i t?t lnh, c ??a v? giu sang, t b?nh, s?ng lu, khng ho?n n?n, gia ?nh ??m ?m yn vui, v.v Ng??i khng theo ??o Ph?t hay ch?a ph?i l Ph?t t? c?ng nn gi? n?m gi?i ???c nhi?u ch?ng no t?t ch?ng ?y. N?m gi?i ni trn ch? l bi h?c thng th??ng khng ch? ?? p d?ng ring cho Ph?t t?, m n cn h?u ch cho t?t c? m?i ng??i n?u bi?t p d?ng ?? c cu?c s?ng an vui ti?n b?. N?u x h?i no p d?ng tri?t ?? n?m gi?i ny, th x h?i ? v?n minh v g??ng m?u nh?t th? gi?i v?y.