LỊCH VIỆT

Vdict

Tra t? ?i?n:

 

S?N PH?M KH?U TRANG

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDFInEmail

Cập nhật ngày Thứ năm, 24 Tháng 9 2015 13:32 Viết bởi Administrator Chủ nhật, 10 Tháng 8 2008 23:16

NN XINH CHUYN BN

KH?U TRANG TH??NG V KH?U

TRANG CH?NG KH ??C


Kh?u trang th??ng 5000?, 7000?/ci th ai c?ng bi?t v ? dng qua. Chng ti mu?n gi?i thi?u ? ?y m?t lo?i kh?u trang khi ?eo vo b?n nh? ???c b?o v? kh?i b?u khng kh nhi?m c?a khi xe + b?i ???ng + khi thu?c v kh th?i t? nh?ng cng trnh nh my nh?kh SO2, CO, H2S,.v?i gi khng cao l?m ch? t? 32, 35, 37 ngn ??ng/ci.

?u ?i?m c?a lo?i kh?u trang ny l gi?t bnh th??ng v ??t bi?t r?t thng thong + s? d?ng ngay khi l?y ra kh?i bao b v ? ???c x? l mi t? tr??c.

C cc lo?i dnh cho tr? em v ng??i l?n.

Hy ??n v?i Nn Xinh khi b?n c nhu c?u v? kh?u trang.