LỊCH VIỆT

Vdict

Tra t? ?i?n:

 

Tin tức quan trọng

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDFInEmail

Tri?t l Viettel
S? m?ng:
Sng t?o ?? ph?c v? con ng??i Caring Innovator
Tri?t l kinh doanh:
M?i khch hng l m?t con ng??i m?t c th? ring bi?t, c?n ???c tn tr?ng, quan tm v l?ng nghe, th?u hi?u v ph?c v? m?t cch ring bi?t. Lin t?c ??i m?i, cng v?i khch hng sng t?o ra cc s?n ph?m, d?ch v? ngy cng hon h?o.
N?n t?ng cho m?t doanh nghi?p pht tri?n l x h?i. VIETTEL cam k?t ti ??u t? l?i cho x h?i thng qua vi?c g?n k?t cc ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh v?i cc ho?t ??ng x h?i, ho?t ??ng nhn ??o.
Quan ?i?m pht tri?n:
K?t h?p ch?t ch? kinh t? v?i Qu?c phng.
Ch tr?ng ??u t? vo c? s? h? t?ng.
Kinh doanh ??nh h??ng khch hng.
Pht tri?n nhanh, lin t?c c?i cch ?? b?n v?ng.
L?y con ng??i lm y?u t? c?t li.
Gi tr? c?t li
Th?c ti?n l tiu chu?n ki?m nghi?m chn l.
Chng ta nh?n th?c:
L thuy?t mu xm, ch? c cy ??i l mi xanh t??i. L lu?n ?? t?ng k?t th?c ti?n rt ra kinh nghi?m, ti?m c?n chn l v d? ?on t??ng lai. Chng ta c?n c l lu?n v d? ?on ?? d?n d?t. Nh?ng ch? c th?c ti?n m?i kh?ng ??nh ???c nh?ng l lu?n v d? ?on ? ?ng hay sai.
Chng ta nh?n th?c v ti?p c?n chn l thng qua th?c ti?n ho?t ??ng.
Chng ta hnh ??ng:
Ph??ng chm hnh ??ng c?a chng ta D ? qua sng v lin t?c ?i?u ch?nh cho ph h?p v?i th?c ti?n.
Chng ta ?nh gi con ng??i thng qua qu trnh th?c ti?n.
Tr??ng thnh qua nh?ng thch th?c v th?t b?i.
Chng ta nh?n th?c:
Thch th?c l ch?t kch thch. Kh kh?n l l luy?n. V?t n vo ch? ch?t th n s? s?ng.
Chng ta khng s? m?c sai l?m. Chng ta ch? s? khng dm nhn th?ng vo sai l?m ?? tm cch s?a. Sai l?m l khng th? trnh kh?i trong qu trnh ti?n t?i m?i thnh cng. Sai l?m t?o ra c? h?i cho s? pht tri?n ti?p theo.
Chng ta hnh ??ng:
Chng ta l nh?ng ng??i dm th?t b?i. Chng ta ??ng vin nh?ng ai th?t b?i. Chng ta tm trong th?t b?i nh?ng l?i sai c?a h? th?ng ?? ?i?u ch?nh. Chng ta khng cho php t?n d?ng sai l?m c?a ng??i khc ?? ?nh ?? ng??i ?. Chng ta s? khng l?p l?i nh?ng l?i l?m c?.
Chng ta ph bnh th?ng th?n v xy d?ng ngay t? khi s? vi?c cn nh?. Chng ta th?c s? c?u th?, c?u s? ti?n b?.
Thch ?ng nhanh l s?c m?nh c?nh tranh.
Chng ta nh?n th?c:
Ci duy nh?t khng thay ??i ? l s? thay ??i. Trong mi tr??ng c?nh tranh s? thay ??i di?n ra t?ng ngy, t?ng gi?. N?u nh?n th?c ???c s? t?t y?u c?a thay ??i th chng ta s? ch?p nh?n thay ??i m?t cch d? dng h?n.
M?i giai ?o?n, m?i qui m c?n m?t chi?n l??c, m?t c? c?u m?i ph h?p. S?c m?nh ngy hm nay khng ph?i l ti?n, l qui m m l kh? n?ng thay ??i nhanh, thch ?ng nhanh.
C?i cch l ??ng l?c cho s? pht tri?n.
Chng ta hnh ??ng:
T? nh?n th?c ?? thay ??i. Th??ng xuyn thay ??i ?? thch ?ng v?i mi tr??ng thay ??i. Chng ta s? bi?n thay ??i tr? thnh bnh th??ng nh? khng kh th? v?y.
Lin t?c t? duy ?? ?i?u ch?nh chi?n l??c v c? c?u l?i t? ch?c cho ph h?p.
Sng t?o l s?c s?ng.
Chng ta nh?n th?c:
Sng t?o t?o ra s? khc bi?t. Khng c s? khc bi?t t?c l ch?t. Chng ta hi?n th?c ho nh?ng t??ng sng t?o khng ch? c?a ring chng ta m c?a c? khch hng.
Chng ta hnh ??ng:
Suy ngh? khng c? v? nh?ng g khng m?i. Chng ta trn tr?ng v tn vinh t? nh?ng t??ng nh? nh?t.
Chng ta xy d?ng m?t mi tr??ng khuy?n khch sng t?o ?? m?i ng??i Viettel hng ngy c th? sng t?o.
Chng ta duy tr Ngy h?i t??ng Viettel.
T? duy h? th?ng.
Chng ta nh?n th?c:
Mi tr??ng kinh doanh ngy cng ph?c t?p. T? duy h? th?ng l ngh? thu?t ?? ??n gi?n ho ci ph?c t?p.
M?t t? ch?c ph?i c t? t??ng, t?m nhn chi?n l??c, l lu?n d?n d?t v h? th?ng lm n?n t?ng. M?t h? th?ng mu?n pht tri?n nhanh v? qui m th ph?i chuyn nghi?p ho.
M?t h? th?ng t?t th con ng??i bnh th??ng c th? t?t ln. H? th?ng t? n v?n hnh ph?i gi?i quy?t ???c trn 70% cng vi?c. Nh?ng chng ta c?ng khng ?? tnh h? th?ng lm tri?t tiu vai tr cc c nhn.
Chng ta hnh ??ng:
Chng ta xy d?ng h? th?ng l lu?n cho cc chi?n l??c, gi?i php, b??c ?i v ph??ng chm hnh ??ng c?a mnh.
Chng ta v?n d?ng qui trnh 5 b??c ?? gi?i quy?t v?n ??: Ch? ra v?n ?? -> Tm nguyn nhn -> Tm gi?i php -> T? ch?c th?c hi?n -> Ki?m tra v ?nh gi th?c hi?n.
Ng??i Viettel ph?i hi?u v?n ?? ??n g?c: Lm ???c l 40% -> Ni ???c cho ng??i khc hi?u l 30% -> Vi?t thnh ti li?u cho ng??i ??n sau s? d?ng l 30% cn l?i.
Chng ta sng t?o theo qui trnh: ?n -> Tiu ho -> Sng t?o.
K?t h?p ?ng - Ty.
Chng ta nh?n th?c:
C hai n?n v?n ho, hai cch t? duy, hai cch hnh ??ng l?n nh?t c?a v?n minh nhn lo?i. M?i ci c ci hay ring c th? pht huy hi?u qu? cao trong t?ng tnh hu?ng c? th?. V?y t?i sao chng ta khng v?n d?ng c? hai cch ??
K?t h?p ?ng Ty c?ng c ngh?a l lun nhn th?y hai m?t c?a m?t v?n ??. K?t h?p khng c ngh?a l pha tr?n.
Chng ta hnh ??ng
Chng ta k?t h?p t? duy tr?c quan v?i t? duy phn tch v h? th?ng.
Chng ta k?t h?p s? ?n ??nh v c?i cch.
Chng ta k?t h?p cn b?ng v ??ng l?c c nhn.
Truy?n th?ng v cch lm ng??i lnh.
Chng ta nh?n th?c:
Viettel c c?i ngu?n t? Qun ??i. Chng ta t? ho v?i c?i ngu?n ?.
M?t trong nh?ng s? khc bi?t t?o nn s?c m?nh Viettel l truy?n th?ng v cch lm qun ??i.
Chng ta hnh ??ng:
Truy?n th?ng: K? lu?t, ?on k?t, Ch?p nh?n gian kh?, Quy?t tm v??t kh kh?n, G?n b mu th?t.
Cch lm: Quy?t ?on, Nhanh, Tri?t ??.
Viettel l ngi nh chung.
Chng ta nh?n th?c:
Viettel l ngi nh th? hai m m?i chng ta s?ng v lm vi?c ? ?. M?i ng??i Viettel ph?i trung thnh v?i s? nghi?p c?a Cty. Chng ta ph?i h?nh phc trong ngi nh ny th chng ta m?i lm cho khch hng c?a mnh h?nh phc ???c.
M?i chng ta l m?t c th? ring bi?t, nh?ng chng ta cng chung s?ng trong m?t ngi nh chung Viettel - ngi nh m chng ta cng chung tay xy d?ng. ?on k?t v nhn ho trong ngi nh ?y l ti?n ?? cho s? pht tri?n.
Chng ta hnh ??ng:
Chng ta tn tr?ng nhau nh? nh?ng c th? ring bi?t, nh?y c?m v?i cc nhu c?u c?a nhn vin. Chng ta l?y lm vi?c nhm ?? pht tri?n cc c nhn. Cc c nhn, cc ??n v? ph?i h?p v?i nhau nh? cc b? ph?n trong m?t c? th?.
M?i ng??i chng ta qua cc th? h? s? gp nh?ng vin ng?ch ?? xy ln ngi nh ?y.
Chng ta lao ??ng ?? xy d?ng ??t n??c, Viettel pht tri?n, nh?ng chng ta ph?i ???c h??ng x?ng ?ng t? nh?ng thnh qu? lao ??ng ?. Nh?ng chng ta lun ??t l?i ch c?a ??t n??c c?a doanh nghi?p ln trn l?i ch c nhn.
 

Các bài viết khác...